Dat de natuur alsnog moge winnen!

De Provincie Utrecht profileert zich maar wat graag als hoedster van de natuur. Voor wie het maar horen wil laat men weten dat kwetsbare en waardevolle natuurgebieden in goede handen zijn van het provinciebestuur. Daarbij wordt verwezen naar beheersregels, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Natuurschoonwet. In een eigen Natuurvisie geeft de provincie bovendien aan dat er wordt ingezet op het verbeteren van de condities die nodig zijn voor een goede natuurkwaliteit. Al de in dezen vastgelegde beleidsuitgangspunten doen het goed in vaak imposant uitgeven boekwerken. In de praktijk blijkt echter dat zodra het economische puntje bij het natuurpaaltje komt de natuur de verliezende partij is.

Neem de opstelling van het provinciebestuur inzake de nieuwe bestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk. Als er één ding duidelijk is geworden in dat dossier is het wel dat het provinciebestuur – met nota bene een GroenLinks-er als verantwoordelijk gedeputeerde! – de economische belangen van een projectontwikkelaar zwaarder laat wegen dan die van de natuur. Ook in geval de aanleg van een volstrekt overbodige drie meter brede betonnen fietsverbinding door de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Vuursche bossen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk maakt de provincie de natuur tot verliezende partij.

Van God los!

Als de Gemeente Baarn in 2021 in het kader van de Wet natuurbescherming een vergunning aanvraagt om ten behoeve van de aanleg van de fietsverbinding – die nota bene Oude boskernen en essentiële houtopstanden doorkruist – bomen te kappen en af te willen zien van herplant elders, geeft zij als motivatie aan: “Betreft het kappen van bomen in een bosperceel ten behoeve van de fietsverbinding Soest – Hilversum in het kader van het VERDER programma. Het terrein zelf is onderdeel van het bos tussen Soest, Baarn en Lage Vuursche. Door deze kap krijgen de overige aanwezige bomen meer ruimte en kunnen zij snel weer een dichte boomkruin vormen.” Het laatstgenoemde argument is werkelijk van God los!

Van de provincie moet de natuur het niet hebben

Op 6 september 2021 wordt er in het provinciehuis van Utrecht gesproken over de betreffende kapvergunning. Ondanks het feit, dat het team Natuur en Landbouw zich heeft uitgesproken tegen de aanleg van de fietsverbinding zet het provinciebestuur net als in geval de herbestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk de natuur op de tweede plaats.

Baarnse gemeenteraad aan zet

Het is nu aan de Baarnse gemeenteraad of de fietsverbinding er wel of niet komt. Eerder dit jaar in mei zorgde een door de PvdA ingediende motie voor het opschorten van verdere aanleg van de fietsroute. In een afscheidsbrief van de toen nog verantwoordelijk CDA-wethouder Vissers laat zij weten, dat de fietsverbinding, die het vooral voor fietsers uit haar woonplaats Soest aantrekkelijker moet maken naar Hilversum te fietsen, er toch moet komen. Al was het alleen maar vanwege het geld dat er al is ingestoken (€ 78.000). Tijdens de raadsvergadering van as. 7 september prijkt haar brief op de agenda. Van de gelegenheid gebruikmakend zal Behoud het Borrebos de raad oproepen de gemaakte kosten voor lief te nemen en definitief af te zien van de aanleg van de fietsverbinding door de beschermde Vuursche bossen. De coalitiepartijen VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66 kunnen laten zien wat deze strofe uit hun coalitieakkoord ‘Samen Baarn’ in de praktijk waard is: ‘Baarn is een groene gemeente met veel natuur. Een fijne plek om te wonen en te recreëren. De coalitie erkent dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft in het behouden en versterken van het groen, natuurwaarden en biodiversiteit.’

We gaan zien of dit soort teksten in de gemeente Baarn wel waarde hebben…