Aan de leiband van MBEG

Op 29 januari jl. kopte het AD ‘VVD Baarn gepikeerd over actie van partijgenoot die vindt dat plannen Paleis Soestdijk niet deugen’. De aanklacht van het Baarnse VVD-lid Robert Sinke is dat het college en de gemeenteraad van Baarn – inclusief de VVD – zich hebben laten inpakken door de eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep. De Baarnse fractievoorzitter Suzanne Oortman Gerlings-van Hal die instemde met een voorontwerp van het plan, is – getuige het artikel in het AD – hoogst verbaasd en ontstemd. Interessant is het commentaar op de timing: “Vreemd ook om het nu te doen, want we wachten nu eerst op een definitief plan van de eigenaar”. Datzelfde argument wordt gebruikt om de gevraagde ledenbijeenkomst uit te stellen. Dit wordt ook helder geformuleerd in de januari nieuwsbrief van de VVD Eemdelta BBS waarin het bestuur het als volgt formuleert: “De afgelopen week is weer rumoer ontstaan in de pers rond Paleis Soestdijk. Aan de ene kant is dat begrijpelijk, want het is een groot, veelomvattend en al jaren lopend project. Aan de andere kant jammer, omdat met name de Raad van de gemeente Baarn, 7 maanden geleden het voorontwerp bestemmingsplan heeft aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Echter, de huidige eigenaar van het Paleis wenste toch nog enkele aanpassingen in het woningbouwprogramma door te voeren, dus daar is nu het wachten op”. 

Het is moeilijk dit anders te lezen dan dat men inderdaad aan de leiband van de projectontwikkelaar loopt: het is dus de eigenaar die nu bepaalt wat de betekenis is van het ontwerpbestemmingsplan, en dat is bepalend voor de mogelijkheid van debat over het project? De opvatting van de gemeenteraad doet er blijkbaar minder toe. Hier is nadrukkelijk sprake van een patroon, elke genomen ‘politieke hobbel’ wordt door de projectontwikkelaar aangegrepen om nieuwe wensen op tafel te leggen, veelal onder de noemer voortschrijdend inzicht. Zo wordt de goedkeuring van het voorontwerp breed uitgemeten in de communicatie van de MBEG als een groot succes, terwijl het publieke debat nu blijkbaar moet wachten op de nieuwe ‘aanpassingswensen’ van diezelfde projectontwikkelaar. Overigens ‘aanpassingen’ naar het schijnt vooral ook ingegeven door een conflict met Staatsbosbeheer over de grondprijs van het Borrebos dat in het voorontwerp in beeld kwam als mogelijke bouwlocatie. Door dat überhaupt toe te staan hield de raad zich ook niet aan de door haarzelf aangenomen motie dat er alleen gebouwd zou worden op het reeds bebouwde marechaussee terrein, het zogenoemde rood-voor-rood. 

Dat het college bij monde van wethouder Jansma deze motie aan de laars lapte en de raad vervolgens ook zelf de rug niet recht hield, lijkt me een duidelijke indicatie van de positievan de projectontwikkelaar. Tevens is hiermee ook een boodschap afgegeven aan de projectontwikkelaar: het loont om bestuur en politiek onder druk te zetten, politieke principes blijken van rubber als er wordt geschermd met het belang van het grote geld. Er is dus alle reden de piketpalen te slaan en dat niet aan de projectontwikkelaar over te laten. Het is goed om te zien dat dat inzicht groeiende is, en juist ook bij de VVD die als libertaire partij ook wars zou moeten zijn van gebrek aan helderheid en transparantie. Goed ondernemerschap gedijt vooral binnen heldere publieke kaders en niet bij een opportunistisch schimmenspel.  

Connie Brood, bezorgd inwoner van Baarn en actief lid van de initiatiefgroep Behoud het Borrebos

(Op 8 februari 2021 als ingezonden brief geplaatst in de Baarnsche Courant)