Categorieën
Home

Onrechtmatige staatssteun?

Dinsdagochtend 7 maart 2024, aanvang 09.00 uur, behandelt de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland het een jaar geleden ingediende beroep tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf i.c. de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken. Over het hoe en waarom van het beroep leest u: Onrechtmatige staatssteun?

Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Op 24 januari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State het complete Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk weliswaar vernietigd, maar het staat de MeyerBergman Erfgoed Groep vrij met een nieuw bestemmingsplan op de proppen te komen. In afwachting van het vervolg van het verhaal blijft Behoud het Borrebos de ontwikkelingen op en rond het landgoed volgen. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed. Achtergrondartikelen e.d. zijn te vinden in het menu.

Categorieën
Home

Divers paleisnieuws

(Voor vergrotingen klikt u op de afbeeldingen)

Als zelfs de Telegraaf ruimte beschikbaar stelt voor een kritische opinie aangaande de ‘Kwestie’ Paleis Soestdijk, dan moet het echtpaar Meyer Bergmans zich zo langzamerhand toch achter de oren krabben…
Categorieën
Home

Over Royal Park Live

Aangevoerd door de ex-voorman van de voorheen grootste Baarnse gemeenteraadsfractie VoorBaarn krijgt Behoud het Borrebos van voorstanders van de Royal Park Live-popconcerten in de voortuin van Paleis Soestdijk het verwijt, dat wij erop uit zijn hun pleziertjes te vergallen. Het is goed te weten dat wij ons in het verzet tegen dit soort grote evenementen op het landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland gesteund weten door de uitspraak van de Raad van State. De belangrijkste punten uit die uitspraak hier nog maar eens op een rijtje gezet: Opmerkingen bij Royal Park Live

Categorieën
Home

Royal Park Live 2024

Terwijl de vernietigende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voldoende aanleiding geeft om op zijn minst vraagtekens te plaatsen bij grote evenementen op het Landgoed Paleis Soestdijk, gaat Royal Park Live stug door met het vastleggen van artiesten voor de editie 2024. De concertorganisator vindt hierbij de Baarnsche Courant als steeds aan zijn zijde.

Categorieën
Home

Tino Schouten bindt strijd aan tegen handvol natuurliefhebbers

Tino Schouten heeft zich in de afgelopen jaren als politiek leider van de door hem opgerichte politieke partij VoorBaarn laten kennen als groot voorstander van de plannen van het echtpaar Ton en Maya Meijer-Bergmans voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Zo zijn ook de zomerse Royal park Live-concerten in de voortuin van het paleisgebouw een kolfje naar zijn hand. Dat hij weinig op heeft met natuurliefhebbers die zich verzetten tegen dit soort grote en vooral ook luidruchtige verstoringen van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed is dan ook niet verwonderlijk. 

Categorieën
Home

Schrap Royal Park Live

De gemeente Baarn doet er goed aan om in afwachting van het vervolg van de herbestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk in elk geval de Royal Park Live-concerten in de voortuin van Paleis Soestdijk te schrappen. Voor het nu verantwoordelijk college van B&W, waar twee wethouders van PvdA en GroenLinks deel van uitmaken, zou dat een logische stap moeten zijn. Beide gemeenteraadsfracties stemden immers in februari 2022 tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en in het huidige coalitie-akkoord wordt de herbestemming van het landgoed een vrije kwestie genoemd.

Categorieën
Home

Tegenstemmer Bestemmingsplan Paleis Soestdijk nu verantwoordelijk wethouder

In een persbericht d.d. 15 januari 2024 laat het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Baarn weten dat men bezig is met het in kaart brengen van mogelijke vervolgstappen in het dossier Paleis Soestdijk. Dat is nodig nu de Raad van State het twee jaar geleden geaccordeerde bestemmingsplan voor het landgoed heeft vernietigd. Daarbij laat het college weten dat het doel van de gemeente onveranderd blijft: ‘het ensemble van paleis, park en bos is van grote cultuurhistorische waar en een passende oplossing is noodzakelijk voor een duurzame instandstandhouding’.

Natuurlijk zal er ook worden gekeken naar wat de impact is van de uitspraak van de Raad van State in relatie tot de Wet Natuurbescherming. Wat dit betreft kan het vandaag door het gemeentebestuur ontvangen naslagwerk ‘We zagen de tak af waarop wij zitten’ een handige gids zijn. 

Opvallend is nog dat het vervolg van dossier Paleis Soestdijk niet langer in handen ligt van VoorBaarn-wethouder Mark Veldhuizen, wiens partij behoorde tot de grootste voorstanders van de afgewezen plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het dossier ligt nu op het bureau van zijn PvdA-collega Mark Eijbaard. Als fractievoorzitter stemde Eijbaard in februari 2022 weloverwogen tegen het bestemmingsplan. We zullen zien hoe dat in het vervolg van het proces zal uitpakken.

Voor zijn fractie is het dossier Paleis Soestdijk, gelet op deze in het coalitieakkoord opgenomen regel ‘als de procedure geheel moet worden overgedaan, ontstaat een nieuwe situatie en zijn de coalitiepartijen vrij om hierover te zijner tijd in de gemeenteraad hun eigen afwegingen te maken’, een vrije kwestie. Het is de vraag hoe de huidige PvdA-raadsleden na het vonnis van de Raad van State aankijken tegen de voor komende zomer aangekondigde Royal Park Live-concerten in de voortuin van het paleis.

Categorieën
Home

Een leerzaam cadeautje…

Nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn geaccordeerde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk heeft vernietigd, staat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) opnieuw voor de keuze hoe invulling te geven aan de herbestemming van het paleis en zijn landgoed. Het ligt voor de hand dat de projectontwikkelaar in nauwe samenwerking met de gemeente Baarn en de provincie Utrecht binnen niet al te lange tijd een nieuw bestemmingsplan voor het landgoed gaat opstellen.

Gelet op de kwetsbaarheid van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed is het van groot belang, dat de opstellers van het nieuwe bestemmingsplan deze keer wél voldoende inhoud weten te geven aan de internationaalrechtelijk, Unierechtelijk en grondwettelijk vastgelegde zorgplicht voor het voortbestaan van leven en welzijn van de óók op en rond het landgoed Paleis Soestdijk voorkomende ecologische gemeenschappen.

Vandaar dat Behoud het Borrebos zowel aan mevrouw Maya Meijer-Bergmans van de MBEG als aan de besturen van de gemeente Baarn en de provincie Utrecht het in dezen nuttige naslagwerk Wij zagen de tak af waarop wij zitten van de hand van bioloog en oud-advocaat bestuursrecht Pieter Bogaers heeft toegestuurd. Opdat de opstellers en bestuurlijke beoordelaars van het nieuwe bestemmingsplan er de vruchten van mogen plukken…

Categorieën
Home

Handen uit de mouwen MBEG!

Over de bouwvallige staat waarin Paleis Soestdijk zou verkeren doen de wildste verhalen de ronde. Naar aanleiding van een bericht in het AD van vandaag (8/2/‘24) roept Behoud het Borrebos de MeyerBergman Erfgoed Groep op direct te starten met het elimineren van achterstallig onderhoud van alle rijksmonumenten die zich op het landgoed bevinden!

Lees hier onze oproep