Categorieën
Home

Hoorzitting Royal Park Live

De stichting Behoud het Borrebos tekende afgelopen 15 mei bezwaar aan tegen het muziekevenement Royal Park Live. Inclusief de op- en afbouwdagen plaats vindt het popfestival in de voortuin van Paleis Soestdijk deze zomer plaats van 1 tot en met 16 juli.

De gemeentelijke bezwaarcommissie houdt aanstaande 1 juli, aanvang 11 uur, een openbare hoorzitting in het gemeentehuis van Baarn. Alhoewel de uitnodigingsbrief laat weten, dat de commissie samen met de stichting op zoek gaat naar een oplossing, heeft de stichting daar niet al te veel vertrouwen in. Leest u in dit verband de bijdrage Natuurbeleid zit biodiversiteit in de weg.

Vanzelfsprekend maakt de stichting wel gebruik van de mogelijkheid om haar standpunt over de vermaledijde grootschalige evenementen op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed nader uiteen te zetten.

Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers komen op voor de belangen van flora en fauna op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Op 24 januari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het complete Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vernietigd. De MeyerBergman Erfgoed Groep liet daarop op 15 maart 2024 weten vooralsnog af te zien van het aanvragen van een nieuw omgevingsplan. Dit betekent dat woningbouw in het Borrebos voorlopig achterwege blijft.

In afwachting van het vervolg van het verhaal blijft waakzaamheid geboden. Behoud het Borrebos houdt de ontwikkelingen op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed dan ook nauwgezet in de gaten. Via de website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het landgoed. Achtergrondartikelen e.d. zijn te vinden in het menu.

Categorieën
Home

De kogel is door de kerk

Blijkens een nieuwsbericht op de website van de gemeente Baarn heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tegemoet te komen aan de wens van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee langduriger in te zetten als opvanglocatie voor asielzoekers. Hierbij wordt zelfs verkoop van de locatie aan het COA niet uitgesloten. Lees verder

Categorieën
Home

Natuurbeleid zit biodiversiteit in de weg

Grote kans dat de gemeente Baarn eerst na afloop van de 2024-editie van Royal Park Live beslist over het door de stichting Behoud het Borrebos ingediende bezwaar tegen het 10-daagse popfestival in de voortuin van Paleis Soestdijk. Ondanks het feit dat de openluchtconcerten zorgen voor grote verstoringen van de rust op het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen landgoed, zal de stichting geen poging ondernemen om via de bestuursrechter de concerten gecanceld te krijgen. 

Gelet op het in de Provincie Utrecht vigerende natuurbeleid, dat de belangen van festivalorganisatoren en openluchtconcertbezoekers zwaarder laat wegen dan bescherming van de biodiversiteit, staat dat immers gelijk aan water naar de zee dragen. Lees verder

Categorieën
Home

Brood en Spelen

Het bezwaar van Behoud het Borrebos tegen de 2024-editie van Royal Park Live in de voortuin van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk is gisteren, 28 mei, ingediend bij de gemeente Baarn. Een dag later neemt Suzanne Hilckmann het met een ingezonden brief in de Volkskrant op voor dieren die vanwege harde muziek en lichtshows te lijden hebben van het menselijk plezier. Een dappere poging, maar zolang politici geholpen door grote onderzoeksbureaus het volk blijven paaien met brood en spelen en het opkomen voor natuurbelangen niet zelden afdoen als azijnpissen, zullen dieren aan het kortste eind blijven trekken.

Ingezonden brief Volkskrant, 29 mei 2024

His Masters Voice

Categorieën
Home

“Hoe kwam je op het idiote idee Paleis Soestdijk te kopen?”

Ook de Baarnsche Courant haakt maar wat graag in op de door de verongelijkte mevrouw Meijer-Bergmans in gang gezette publiciteitsgolf ten faveure van haar Paleis Soestdijk. Klakkeloos wordt haar sneue verhaal afgedrukt, over de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad Raad van State die 85 procent van de tegen het bestemmingsplan voor haar landgoed ingebrachte bezwaren niet heeft gehonoreerd. Er mag vanuit gegaan worden dat de redactie van de Baarnse nieuwsbode het bestemmingsplan nauwkeurig heeft bestudeerd. Het is dan ook verbazend dat de krant de paleisvrouwe weg laat komen met dit soort onzinuitspraken. Het zij nog maar eens gezegd, dat de totale vernietiging van het bestemmingsplan steunde op een aantal forse gebreken dat het plan kenmerkte. Zie wat de hoogste bestuursrechter van ons land daar zelf over meldt op zijn website.

In het Paardenmiddel verwijst de krant naar podcastmakers die stuk voor stuk onder de indruk zijn van het paleis. Er wordt hier ongetwijfeld gedoeld op een podcast van Royal Tea-deskundigen Odilia de Ranitz en Rick Evers. Ja, wat zullen we ervan zeggen, enfin, kijkt u zelf maar…

De video start bij minuut 46.20
Categorieën
Home

Royal Park Live 2024

Behoud het Borrebos heeft kennis genomen van de inhoud van de door het college van burgemeester en wethouders afgegeven evenementenvergunningen voor Royal Park Live 2024. De daaraan ten grondslag liggende natuurtoets van het Advies- en ingenieursbureau Tauw voldoet zoals te verwachten van a tot z aan de wens van de organisator van het 10-daagse evenement, Agents After All.

Lees ons verhaal His Masters Voice

Categorieën
Home

Over deugen gesproken…

Daartoe uitgenodigd door deugpoliticus Rik van Hardeveld (CDA) sprak de Baarnse gemeenteraad zich woensdagavond 22 mei 2024 unaniem uit voor een derde verlenging van de opvang van jonge asielzoekers op het voormalige KMar-terrein in het Borrebos. Die boodschap zal met instemming zijn ontvangen door de MeyerBergman Erfgoed Groep. Die kan als eigenaar van de locatie straks een kleine 2.5 miljoen euro per jaar tegemoet zien van het COA.

Lees hier verder

Categorieën
Home

Opvang oké, maar niet in mijn achterbos svp

Binnenkort neemt het Baarnse gemeentebestuur een besluit over het opnieuw verlengen van de termijn de in het Borrebos gelegen voormalige KMAR-locatie te gebruiken als opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s). Was er in 2022 sprake van opvang van 52 amv’s voor de duur van één jaar, een jaar later is die termijn met nog eens een jaar verlengd. Nu voor 90 amv’s. Momenteel ligt er een plan klaar dat de opvang van 152 amv’s op het voormalige kazerneterrein voor nog langere duur mogelijk moet maken.

Leest u verder

Categorieën
Home

Divers paleisnieuws

(Voor vergrotingen klikt u op de afbeeldingen)

Baarnsche Courant 22 mei 2024