Categorieën
Home

De Zoom van het Gooi

Tijdens de raadsvergadering van jl. 15 september citeerde de fractievoorzitter van de BOP een ietwat ingekort fragment uit het in 1936 uitgegeven boek ‘De Zoom van het Gooi’ van dr. Henry Polak. Hij wilde daarmee aangegeven dat er wat aantasting van de natuur in Baarn niets nieuws onder de zon is. Zij het, dat het in 1936 niet kwam tot de bouw van woningen in de bossen van de ook aan de Baarnse Amsterdamsestraatweg gelegen buitenplaats Groeneveld. In 1938 kwam eerst het park in bezit van Staatsbosbeheer en twee jaar later vrijwel de gehele buitenplaats.

Categorieën
Home

Meerderheid gemeenteraad kiest voor de portemonnee van de projectontwikkelaar

Uit de gemeenteraadsvergadering van jl. 15 september kan worden opgemaakt dat in elk geval de fracties van VVD, VoorBaarn, D66 en CDA later deze maand hun stem gaan geven voor de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Samen bezetten die fracties 13 van de 19 raadszetels. De fracties van de BOP en PvdA lieten weten tegen de plannen te zullen stemmen. De eenmansfractie van coalitiepartij CU/SGP zegt er nog niet uit te zijn

Naar verwachting zal de definitieve klap voor het natuur vijandige plan Made by Holland nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar vallen. De stichting Behoud het Borrebos wint inmiddels al juridische informatie in voor een gang naar de Raad van State.

Lees ook wat de Gooi en Eemlander schrijft

Categorieën
Home

De Gooi en Eemlander ziet het juist

Op de dag dat de Baarnse gemeenteraad debatteert over de toekomst van het Landgoed Paleis Soestdijk komt de Gooi en Eemlander met een waarheid als een koe: de enige partij die voordeel profiteert van de paleisplannen is de MeyerBergman Erfgoed Groep. Namens de zwijgende meerderheid laat een enkeling weten dat de krant het allemaal door een gekleurde bril ziet…

Hoe het ook zij, leest u vooral de ons inziens uitstekende analyse van redacteur Eric Lorier.

Categorieën
Home

Welkom!

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en hun sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via de website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u in het steeds geactualiseerde menu rechts bovenaan uw scherm.

Indien de gemeenteraad van Baarn besluit de MeyerBergman Erfgoed Groep vrij spel te geven op het Landgoed Paleis Soestdijk dan zal de Stichting Behoud het Borrebos die vrijwel zeker aanvechten bij de Raad van State en/of andere partijen ondersteunen bij zo’n procedure.

Indien u de activiteiten van de stichting wilt ondersteunen met een financiële bijdrage dan is die van harte welkom. U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening.

NL06 INGB 0007 2559 00
Ten name van: St. Behoud het Borrebos
O.v.v. uw naam en adres en de mededeling ‘Behoud het Borrebos’

Meer over de stichting en haar statuten

Alvast hartelijk dank!

Categorieën
Home

Petitie Behoud het Borrebos sluit af met 5.096 ondertekenaars.

Aan de vooravond van de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de Baarnse gemeenteraad is vandaag een envelop met een overzicht van de 5.096 ondertekenaars van de petitie ‘Behoud het Borrebos’ via PostNL op weg gegaan naar de leden van de gemeenteraad. Vanzelfsprekend past bij dit resultaat een woord van dank richting de ondertekenaars van de petitie. Met hen zijn we benieuwd hoe zwaar de volksvertegenwoordigers de bezwaren tegen de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep zullen wegen.

Mocht de gemeenteraad onverhoopt de plannen van de projectontwikkelaar fiatteren dan overweegt de stichting een gang naar de Raad van State. Met anderen zullen we in overleg gaan hoe die procedure het best aan te gaan.

Begeleidende brief

Categorieën
Home

Het Borrebos, de rust zelve…

Zaterdag 28 augustus vond onder de vlag van de Stichting Behoud het Borrebos de laatste flyerdag  plaats in het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Opnieuw ontmoetten de actievoerende natuurliefhebbers en tegenstanders van de groteske plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep vooral veel sympathie bij de bosbezoekers. Die zijn vooral onder de indruk van de rust die het bosgebied uitstraalt. Opvallend genoeg komt dit element niet terug in de stukken die het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vergezellen. Sterker nog, in het ontwerpbestemmingsplan wordt een volstrekt vals beeld geschetst van het bosgebied dat paleis Soestdijk omringt. Zo wordt gemeld dat het bosgebied gekenmerkt wordt door een zeer beperkte rust: ‘In de huidige situatie worden deze bossen intensief gebruikt door recreanten, hoofdzakelijk wandelaars, loslopende honden en mountainbikers.’ Het past bij de strategie van de projectontwikkelaar die om zijn plannen er doorgedrukt te krijgen niet schuwt de realiteit geweld aan te doen. 

Categorieën
Home

Flyeractie Borrebos

Zaterdag 28 augustus vindt bij de ingang van het bij paleis Soestdijk gelegen Borrebos de laatste flyeractie plaats van de Stichting Behoud het Borrebos. Volgende maand behandelt de Baarnse gemeenteraad het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Op 1 september eindigt de petitie Behoud het Borrebos met de teller ruim boven de 5.000! ondertekenaars. De omvangrijke lijst met handtekeningen (uitgeprint op gerecycled papier) zal door PostNL worden bezorgd op het adres Stationsweg 18 te Baarn (Gemeentehuis).

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar hoe zwaar het gebundelde verzet zal worden gewogen door de lokale volksvertegenwoordigers. Het staat vrijwel vast dat de fracties van de VVD, VoorBaarn en het CDA het  plan van de MeyerBergman Erfgoed Groep blijven omarmen. De kans dat ook de coalitiepartijen D66 en CU/SGP achter de plannen van de projectontwikkelaar blijven staan schatten wij hoog in. Het ziet er dus naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad akkoord zal gaan met de natuurvijandige plannen die het Landgoed Paleis Soestdijk bedreigen en daarmee ligt een gang naar de Raad van State voor de hand.

Sympathisanten van de stichting zijn op zaterdag 28 augustus van 10.30 tot 16.00 uur aanwezig in het Borrebos om uw vragen te beantwoorden en de bezwaren tegen de groteske plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep toe te lichten.  De flyeractie duurt van 10.30 tot 16.00 uur.

Categorieën
Home

In september besluit de Baarnse gemeenteraad over de toekomst van het Landgoed Paleis Soestdijk

Daar waar de overige gemeenteraadsfracties zich nog stilhouden in het debat over de toekomst van Paleis Soestdijk laten de twee oppositiepartijen VoorBaarn en de BOP wel van zich horen. En waarom ook niet? De plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep liggen op tafel en op een enkele uitzondering na (Mobiliteit!) lijken ze sprekend op die van vorig jaar. 

Categorieën
Home

Staatssecretaris Knops beantwoordt Kamervragen

Op 26 juli 2021 heeft de regering geantwoord op de door Renske Leijten (SP) gestelde Kamervragen. De antwoorden laten zich raden. Natuurlijk laat staatssecretaris Raymond Knops (CDA) weten dat de verkoopprocedure van het Landgoed Paleis Soestdijk kosjer is verlopen. En vanzelfsprekend passen de door de MeyerBergman Erfgoed Groep opgekrikte paleisplannen allemaal binnen de gemaakte afspraken. De antwoorden zullen bij de voorstanders van de plannen als muziek in de oren klinken, wat de Stichting Behoud het Borrebos betreft zitten ze vol valse noten. Zo was er bijvoorbeeld in het oorspronkelijke plan geen sprake van een grote nieuw te bouwen hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos tegenover het paleis.

Het Borrebos nu!

De nieuw te bouwen woonwijk met een kleine honderd woningen in het Borrebos blijft voor ons onbespreekbaar. Het daar gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee dient overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van de Koninginnen Wilhelmina en Juliana teruggegeven te worden aan de natuur. De woonwijk met een kleine honderd die voor het Borrebos gepland staat is en blijft wat ons betreft uit den boze.

Het Borrebos straks?

Het is te hopen dat de Baarnse gemeenteraad komende maand september het belang van de natuur die het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed kenmerkt laat prevaleren boven het geldelijke gewin van een projectontwikkelaar. Het Landgoed Paleis Soestdijk én de inwoners van Baarn en Soest verdienen een kleinschaliger exploitatie!

Ondertussen kijken wij belangstellend uit naar de reactie van Renske Leijten op de antwoorden van staatssecretaris Knops. Hopelijk laat zij zich er niet door in de luren leggen…

Categorieën
Home

Kamervragen Paleis Soestdijk

Naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad d.d. 19 juni 2021 over de plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk heeft SP 2e Kamerlid Renske Leijten vragen gesteld aan de Minister-President en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze wil ondermeer weten hoe beide bewindslieden aankijken tegen de rol die het Rijksvastgoedbedrijf speelde bij de verkoopprocedure van het paleis. Daarenboven vraagt zij zich af of het terecht is, dat er overheidsgeld richting de MeyerBergman Erfgoed Groep gaat zonder dat er sprake is van een democratisch proces.

We houden u op de hoogte van het vervolg