Categorieën
Home

Vroege Vogels in het Borrebos

Het BNNVARA radioprogramma Vroege Vogels besteedt in de uitzending van aanstaande zondag 12 december aandacht aan de grootschalige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het Landgoed Paleis Soestdijk. In het item, dat zondag tussen 07.00 en 10.00 te beluisteren is op NPO-zender Radio 1,  komt onder anderen Hanneke Sevink, zij is voorzitter van de Werkgroep Roofvogels Nederland en warm sympathisante van de stichting Behoud het Borrebos, aan het woord. Ook geven de directeur van Paleis Soestdijk, Frans van der Avert, en namens Natuurmonumenten Gradus Lemmen in de uitzending hun kijk op de plannen.

Hanneke Sevink en Gradus Lemmen in het bos bij Paleis Soestdijk

Beluister het Vroege Vogels onderdeel met een heldere boodschap voor de Baarnse gemeenteraad

Zienswijze Werkgroep Roofvogels Nederland op de plannen van de projectontwikkelaar

Categorieën
Home

Wij van WC-eend

Gisteravond, 1 december 2021, lieten leden van de Commissie Ruimte, Groen en Water van de Provinciale Staten Utrecht zich door deskundigen bijpraten over de ontwikkelingen die het Landgoed Paleis Soestdijk te wachten staan. Door deskundigen uit eigen huis en kring wel te verstaan. Externe deskundigen waren niet welkom. Een verslag van de bijeenkomst komt tevoorschijn via deze link: Wij van WC-eend.

Categorieën
Home

Over greenwashing gesproken…

Als de Baarnse gemeenteraad in februari 2022 besluit akkoord te gaan met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en mits de beroepsrechter geen streep haalt door de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep, dan staan flora en fauna die het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed kenmerken verstrekkende gevolgen te wachten. 

Terecht maken velen zich dan ook grote zorgen over de toekomst van het landgoed. Dat blijkt niet alleen uit de door meer dan 5.150 verontruste natuurliefhebbers ondertekende petitie ‘Behoud het Borrebos’. In de periode van 8 oktober t/m 18 november konden zienswijzen (bezwaren) tegen de plannen van de projectontwikkelaar worden ingediend bij de Baarnse gemeenteraad. Van die gelegenheid is niet alleen door omwonenden van het paleis gebruik gemaakt. Ook instanties als Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuurmonumenten stuurden zienswijzen in. Vanzelfsprekend heeft ook de Stichting Behoud het Borrebos een zienswijze ingediend. Gelet op de wijze waarop de gemeente Baarn eerder met geuite bezwaren is omgesprongen ligt het in de lijn der verwachtingen dat de gemeenteraad in februari 2022 definitief akkoord zal gaan met de bestemming die de projectontwikkelaar in samenspraak met de Provincie Utrecht en het Baarnse College van Burgemeester en Wethouders voor het landgoed heeft bedacht. Zoals eerder aangegeven in een update zal de stichting dan niet schromen de vermaledijde plannen van de projectontwikkelaar aan te vechten bij de Raad van State.

Categorieën
Home

Update

Ook de provincie Utrecht heeft weinig op met de natuur die het Landgoed Paleis Soestdijk kenmerkt. Gang naar de Raad van State wordt steeds waarschijnlijker. Een update

Categorieën
Home

Bestuursmutatie

Per 1 november 2021 maakt Kees Koudstaal deel uit van het bestuur van de Stichting Behoud het Borrebos. Hij heeft daar de voorzittershamer overgenomen van Marianne Dutman. Zij blijft bestuurslid van de stichting. U leest er hier meer over

Gooi en Eemlander, 2/11/‘21
Categorieën
Home

Bezwaar maken tegen plannen Landgoed Paleis Soestdijk

De gemeente Baarn heeft het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk ter inzage gelegd. Tot en met 18 november 2021 staat het iedereen vrij een zienswijze in te dienen. Vanzelfsprekend zal ook de stichting Behoud het Borrebos van die optie gebruik maken.

Ondertussen houdt de stichting al rekening met een gang naar de Raad van State teneinde de grootschalige en natuurbedreigende plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep te keren. Daartoe is een gespecialiseerd advocaat in de arm genomen. Ook werkt inmiddels een ecoloog aan een contra-expertise aangaande de in opdracht van de projectontwikkelaar uitgevoerde natuuronderzoeken. Als u sympathiek staat tegenover de activiteiten van de stichting en openstaat voor een financiële ruggensteun dan kunt u daarvan blijk geven via een donatie:

NL06 INGB 0007 255 900
Ten name van: St. Behoud het Borrebos 
o.v.v. uw naam en adres en de mededeling
‘Behoud het Borrebos’
Categorieën
Home

Projectontwikkelaaraar krijgt groen licht van gemeenteraad

Een ruime meerderheid van de Baarnse gemeenteraad is jl. woensdagavond 29 september akkoord gegaan met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Alleen de fracties van GroenLinks, BOP en PvdA stemden tegen. Als binnenkort het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd zal de Stichting Behoud het Borrebos daar zeker op reageren in de vorm van een zienswijze. Niet dat wij daar veel van verwachten, maar het past bij de procedure.

Het Baarnse college heeft aangekondigd dat het definitieve bestemmingsplan voor het landgoed volgend jaar februari zal worden voorgelegd aan de raad. Zoals de verhoudingen thans liggen in het Baarnse gemeentehuis zal het sein dan definitief op groen worden gezet. Naar verluidt overweegt een aantal partijen een gang naar de Raad van State. De stichting zal die stap zeker zetten en daartoe is een in omgevings- en natuurrecht gespecialiseerde advocaat in de arm genomen. Via deze website en de sociale media houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u een steen(tje) bijdragen in de kosten die gemaakt worden teneinde de plannen van de projectontwikkelaar te keren dan bent u daartoe van harte uitgenodigd!

NL06 INGB 0007 2559 00 
Ten name van: St. Behoud het Borrebos 
O.v.v. uw naam en adres en de mededeling ‘Behoud het Borrebos’
Categorieën
Home

Zwijgende menigte blijft stil…

De door de stichting Behoud het Borrebos opgezette petitie tegen de buitensporige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk leverde meer dan 5.000 ondertekeningen op. Van de ondertekenaars kwamen er om precies te zijn 1.965 uit Baarn en Soest.

Eerder deze maand sprak een groot aantal bezorgde Baarnse en Soester inwoners zich tijdens twee raadsvergaderingen resoluut uit tegen de paleisplannen van de projectontwikkelaar. Een klein aantal insprekers sprak zich daarentegen juist in positieve zin uit over de plannen. Een van hen liet weten zich gesteund te weten door een ‘zwijgende menigte’ voorstanders. Sommige gemeenteraadsleden spreken ook maar wat graag over een zwijgende meerderheid van voorstanders van de plannen die zij zeggen te vertegenwoordigen.

De Baarnsche Courant, die drie maal per week bij 6.000 abonnees in de brievenbus glijdt, heeft gepoogd de zwijgende meerderheid tot spreken te brengen. In die opzet is de krant niet geslaagd. Het voor de krantenredactie blijkbaar ongewenste resultaat van de peiling is in de editie van 13 september in een bijzin van een zoveelste promo-artikel verstopt. Daartoe uitgenodigd door de stichting liet de krant vandaag (24/9/’21) weten, dat haar peiling ‘meer dan 200 reacties’ heeft opgeleverd. Fijntjes merkt de redactie daarbij op dat het voor velen niet A of B was: “Wel voor een serie tegenstanders die dat eensgezind en direct na elkaar liet weten via baarnschecourant@bdu/nl.” Hoe kinderachtig kun je zijn…

Ingezonden brief Baarnsche Courant

Categorieën
Home

De Zoom van het Gooi

Tijdens de raadsvergadering van jl. 15 september citeerde de fractievoorzitter van de BOP een ietwat ingekort fragment uit het in 1936 uitgegeven boek ‘De Zoom van het Gooi’ van dr. Henry Polak. Hij wilde daarmee aangegeven dat er wat aantasting van de natuur in Baarn niets nieuws onder de zon is. Zij het, dat het in 1936 niet kwam tot de bouw van woningen in de bossen van de ook aan de Baarnse Amsterdamsestraatweg gelegen buitenplaats Groeneveld. In 1938 kwam eerst het park in bezit van Staatsbosbeheer en twee jaar later vrijwel de gehele buitenplaats.

Categorieën
Home

Meerderheid gemeenteraad kiest voor de portemonnee van de projectontwikkelaar

Uit de gemeenteraadsvergadering van jl. 15 september kan worden opgemaakt dat in elk geval de fracties van VVD, VoorBaarn, D66 en CDA later deze maand hun stem gaan geven voor de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Samen bezetten die fracties 13 van de 19 raadszetels. De fracties van de BOP en PvdA lieten weten tegen de plannen te zullen stemmen. De eenmansfractie van coalitiepartij CU/SGP zegt er nog niet uit te zijn

Naar verwachting zal de definitieve klap voor het natuur vijandige plan Made by Holland nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar vallen. De stichting Behoud het Borrebos wint inmiddels al juridische informatie in voor een gang naar de Raad van State.

Lees ook wat de Gooi en Eemlander schrijft