Provincie Utrecht heeft weinig op met natuur Landgoed Paleis Soestdijk

Het is woensdagavond 27 oktober als de Utrechtse Statencommissie Ruimte, Groen en Water de provinciale betrokkenheid bij de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk bespreekt. Op de agenda een aantal (concept)afspraken aangaande de natuur en mobiliteit op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed die de Provincie en de projectontwikkelaar met elkaar zijn overeengekomen. Uit die documenten komt zonneklaar naar voren dat net als de Baarnse VVD-wethouder Erwin Jansma ook de Utrechtse gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) er alles aan gelegen is de MBEG tegemoet te komen en te vriend te houden. Niet zo verwonderlijk als je je bedenkt dat het Utrechtse provinciebestuur en het Baarnse gemeentebestuur destijds nauw betrokken waren bij de uitverkiezing van de projectontwikkelaar als nieuwe eigenaar van het kapitale landgoed. De wethouder en de voorganger van de gedeputeerde hadden immers beiden zitting in de Stuurgroep Paleis Soestdijk. Het was deze stuurgroep die een keuze maakte uit de 120 inzendingen met ideeën voor de toekomst van het landgoed. Dat er bij die uitverkiezing grote vraagtekens geplaatst moeten worden toont een reconstructie aan die de Baarnse Onafhankelijke Partij daarvan maakte. 

Het twijfelachtig handelen van beide bestuursorganen wordt het best geïllustreerd aan de hand van het fiatteren van de nieuwbouw van een kleine honderd appartementen op en rond het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee. Hier worden alle structuurnota’s, ruimtelijke visies, woonvisies en NNN-regelgeving aan de kant geschoven om de projectontwikkelaar vrij baan te geven. Zeker, men zegt wel dat de natuurschade die de bouw van de woonwijk met zich meebrengt zal worden gecompenseerd, maar de voorgestelde maatregelen zijn ronduit belachelijk. Of, beter gezegd, om te huilen. Hoe durf je met droge ogen te beweren dat met de bouw van een woonwijk in het Borrebos de natuur op het landgoed wordt versterkt? 

‘Verwaarloosde’ natuur in het Borrebos

Over de ‘natuurcompensaties’ sprak vorige maand de Statencommissie Ruimte, Groen en Water. Gedeputeerde Van Essen gaf toe dat het hem aan de nodige kennis ontbreekt  om die compensaties te verhelderen. Hij kondigde dan ook voor de maand december een informatiebijeenkomst aan waar bij de compenserende maatregelen betrokken ‘zeer deskundige’ provinciale ecologen voor verduidelijking zullen zorgen. Dat externe ecologen niet welkom zijn om bij die bijeenkomst hun kijk op de ‘natuurcompensaties’ ten beste te geven, zegt feitelijk alles over de wijze waarop ook het college van Gedeputeerde Staten lak heeft aan tegengeluiden. Men laat liever de huisslagers het eigen vlees keuren.

Hoe verder

De Stichting Behoud het Borrebos heeft jongstleden 15 oktober een zienswijze tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk ingediend. Daarmee wordt in beknopte zin een aantal bezwaren tegen de voornemens van de projectontwikkelaar ingebracht. De kans dat het Baarnse gemeentebestuur, inclusief de leden van de gemeenteraad, hierdoor op andere gedachten wordt gebracht is vrijwel uitgesloten. Vrijwel zeker zal de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan Landgoed Paleis Soest fiatteren. Om een gang naar de Raad van State te begeleiden heeft de stichting inmiddels een advocaat in de arm genomen. Bovendien werkt een ecoloog in opdracht van de stichting aan een contra-expertise aangaande de door de projectontwikkelaar aangeleverde natuuronderzoeken.

In gesprek met ecoloog bij de Boterberg in het Borrebos

Mochten de plannen van de projectontwikkelaar ondanks alle verzet daartegen onverhoopt toch bewaarheid worden, dan komt er geen einde aan de activiteiten van de stichting. De ontwikkelingen op het landgoed zullen ook in de toekomst door de stichting en haar sympathisanten nauwgezet worden gevolgd. Wij blijven de vinger leggen op verdere ongebreidelde natuurvijandige ontwikkelingen die de MBEG ongetwijfeld in petto heeft voor het landgoed. Je hoeft alleen maar te kijken naar hoe men is omgegaan met het Amsterdamse Westergas