Handen af van het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos

In 2017 verkocht de Staat der Nederlanden na een bijzonder te noemen procedure het 165 hectare grote Landgoed Paleis Soestdijk inclusief al zijn opstallen voor het luttele bedrag van € 1.7 miljoen aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Het tot eind 2004 door de Oranjes bewoonde nationale erfgoed maakt deeluit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en werd door de projectontwikkelaar in de wacht gesleept op basis van het in 2016 ingediende plan Made by Holland. Het landgoed moest de plek worden ‘waar de innovatiekracht en excellentie van Nederland wordt getoond en beleefd, en waar alle (nieuwe) Nederlanders bijzondere, nieuwe ervaringen opdoen’. Voor de eerste verdieping van het paleis was een hotelfunctie voorzien met ‘unieke kamers en suites, als onderdeel van een samenhangend hotelconcept’, waarbij ook de tegenover het paleis gelegen historische gebouwen zouden worden betrokken.

Het plan Made by Holland meldde nadrukkelijk dat ‘een hotel met nieuwbouw, zoals we dat in de regio al voldoende hebben, geen uitzicht biedt op een gezonde exploitatie’. Inmiddels weten we wel beter. Tegenover het paleis is aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos op de Parade een hotelvoorziening met 120 kamers gepland!

Ook dit deel van het Borrebos moet wijken voor woningbouw

Geen woonwijk in het Borrebos

Voor de herstel- en (her)bouwkosten van het paleis en het landgoed begrootte de projectontwikkelaar destijds een a.i. bedrag van € 43.3 miljoen. Om de ‘totale business case sluitend te krijgen’ was er een woondomein voor 65 woningen bedacht voor de locatie van het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en een zuidelijk daaraan  grenzend bosperceel. Het kazerneterrein kent een oppervlakte van 2.4 ha, terwijl het bedachte ‘zoekgebied’ voor de woningen 6.1 ha zou beslaan. Dit vereist enige toelichting. Het plan Made by Holland is eerst in april 2019 openbaar gemaakt. Tot die tijd was het slechts beschikbaar voor een kleine besloten kring.

Fragment Made by Holland

Naar buiten is steeds gebracht, óók door de Rijksoverheid, dat er woningbouw zou plaatsvinden óp het voormalige kazerneterrein. Over een extra te bebouwen ‘zoekgebied’ is in het openbaar nooit gesproken. De gemeenteraad van Baarn sprak zich in 2019 dan ook nadrukkelijk uit tégen nieuwbouw buiten de grenzen van het kazerneterrein. Omdat de MBEG zich in zijn portemonnee voelde aangetast vond er op hoog niveau overleg plaats. Er kwam een ‘compromis’ uit de bus dat voorziet in de bouw van tien luxueuze appartementengebouwen – elk met een footprint van 800 m2 en een nokhoogte van 15 meter – op het kazerneterrein én in het ten noorden daarvan gelegen Borrebos. Voor velen was de verbazing groot dat de gemeenteraad in juli 2020 bij de behandeling van een voorontwerpbestemmingsplan akkoord ging met het ‘compromis’.

Het kan verkeren…

Er valt veel meer te zeggen dat wat de MBEG voorheeft met het landgoed. Bijvoorbeeld over de grootschalige evenementen in de paleistuin die niet zelden gepaard zullen gaan met forse geluidsbelastingen en grote bezoekersstromen met veel autoverkeer. Of over de niet in het oorspronkelijke plan opgenomen bouw van een auditorium aan het paleis en een amfitheater in de paleistuin. De initiatiefgroep Behoud het Borrebos (sinds 17 maart 2021 een stichting) verzet zich vooral tegen de voorgenomen bouw van een compleet nieuwe woonwijk in het eeuwenoude unieke Borrebos dat onderdeel uitmaakt van het grotere Paardenbos. Het unieke karakter van dit beschermde bosgebied moet behouden blijven! Toen er in 2010 werd gesproken over een tijdelijke openstelling van het paleispark voor wandelaars liet een door de overheid ingestelde commissie van deskundigen nog weten dat het Paardenbos dan moest worden ingericht als uitwijkplaats voor de verstoorde fauna. Het kan verkeren…

Fokke & Sukke halen oude herinneringen op in het Borrebos…

Onderteken de petitie!

Voor maart 2021 staat een min of meer definitief besluit over de toekomst voor het Landgoed Paleis Soestdijk op de rol van de Baarnse gemeenteraad. Dan wordt er een ontwerpbestemmingsplan voor het totale gebied behandeld. Tegen de plannen van de MBEG zijn inmiddels meer dan 50 bezwaarschriften ingediend. Omdat bij eerdere gelegenheden is gebleken dat het gemeentebestuur van Baarn nauwelijks een open oor heeft voor de bezwaarmakers is de initiatiefgroep  Behoud het Borrebos een petitie gestart waarmee de Baarnse gemeenteraad wordt opgeroepen in elk geval niet akkoord te gaan met de geplande woonwijk in het Borrebos. De petitie nadert inmiddels de 3.500 ondertekenaars (6/1/2021). Kort voor de beraadslagingen in maart 2021 zal de lijst met adhesiebetuigingen worden overhandigd aan het gemeentebestuur van Baarn.

Flyer Hilversum

Flyer Soest

Flyer omgeving Amsterdamsestraatweg