‘His masters voice’

Concertorganisator Agents After All krijgt ook dit jaar toestemming van de gemeente Baarn het evenement Royal Park Live te organiseren in de voortuin van Paleis Soestdijk. Het evenement staat op de rol voor de periode van 4 tot 14 juli. Behoud het Borrebos verzet zich tegen de grootschalige evenementen met forse geluidsbelasting op het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen landgoed en voelt zich hierin gesterkt door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS).

De hoogste bestuursrechter van ons land verwees op 24 januari 2024 het bestemmingsplan voor het landgoed Paleis Soestdijk naar de prullenbak. In de uitspraak staat onder andere te lezen dat evenementen bij het paleis vanwege verstoring van de rust kunnen leiden tot aantasting van het NNN.

Dat Agents After All amper een week na de uitspraak van de RvS al startte met de kaartverkoop voor het 10-daagse evenement is veelzeggend. Kennelijk ging men er op voorhand vanuit, dat het ingehuurde Advies- en onderzoeksbureau Tauw een op maat gesneden natuuronderzoek ten faveure van Royal Park Live zou opstellen. De samenstellers van de 41 pagina’s tellende Natuurtoets Royal Park Live d.d. 21 maart 2024 geven weliswaar aan dat vanwege de aanwezigheid van zoogdieren, vleermuizen en broedvogels op en nabij het festivalterrein het evenement mogelijk strijdig is met de Omgevingswet, maar als er jaarlijks voorafgaand aan de opbouw van het evenement broedende vogels en andere beschermde soorten in kaart worden gebracht kunnen er voldoende maatregelen worden getroffen die overtreding van de natuurregels voorkomen. Zo wordt eens te meer duidelijk dat de (inter)nationale regelgeving inzake natuurbescherming uitpuilt van goede bedoelingen, terwijl tegelijkertijd festivalorganisatoren tal van ontsnappingsmogelijkheden krijgen aangereikt.

His masters voice

Het zal u niet verbazen dat Behoud het Borrebos van oordeel is dat Onderzoeksbureau Tauw met de uitgevoerde natuurtoets, waarin ook alvast vooruit wordt gelopen op de edities van 2025 en 2026, zich wel heel gewillig heeft overgegeven aan de wensen van zijn opdrachtgever Agents After All. Anders gezegd, onder het motto ‘de betaler bepaalt’ ligt er een natuurtoets op tafel die volledig is toegesneden op het legitimeren van het 10-daagse evenement. Het staat ons inziens buiten kijf dat de openluchtconcerten, die in totaal 45.000 bezoekers naar de voortuin van Paleis Soestdijk trekken, niet alleen zorgen voor fysieke verstoring van de rust op het NNN-landgoed. Wat te denken van de forse geluidsbelasting met pieken van meer dan 90 dB die over het landgoed wordt uitgestort! Dat de onderzoekers van Tauw in hun natuurtoets verwijzen naar ecologische onderzoeken die zouden aantonen dat op het landgoed levende zoogdieren en vogels slechts tijdelijk worden opgeschrikt door de versterkte muziek is een typisch voorbeeld van his masters voice.

Rustgebied

Het Landgoed Paleis Soestdijk gold eeuwenlang als een rustgebied voor zoogdieren en vogels. Het is evident dat met het organiseren van grote evenementen de rust op het landgoed ernstig wordt verstoord. Daar waar natuurwetgeving de rust op NNN-gebieden in eerste aanleg borgt, biedt diezelfde regelgeving aan concertorganisatoren tal van ontduikingsmogelijkheden. Die steunen niet zelden op beperkte ecologische onderzoeken die zo zijn opgesteld dat ze projecten als Royal Park Live legitimeren. Door te klikken op onderstaande afbeelding krijgt u het rapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’ van Vogelbescherming Nederland in beeld. Daarin wordt onder andere aandacht geschonken aan het verschijnsel Muziekfestivals (pag. 83 t/m 88).

Behoud het Borrebos tekent bezwaar aan

Al  vroegtijdig heeft Behoud het Borrebos te kennen gegeven bezwaar aan te zullen tekenen tegen het collegebesluit het evenement Royal Park Live te vergunnen. De door Tauw opgestelde natuurtoets heeft ons niet van gedachte doen veranderen. Of het bezwaar zal leiden tot winst voor de natuur moet worden afgewacht. In elk geval kunnen we tijdens die procedure de natuur een stem geven. Als u bovenstaande video heeft bekeken begrijpt u misschien waarom dat nodig is.