Naar de Raad van State

Deze maand staat het definitieve bestemmingsplan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen Landgoed Paleis Soestdijk op de agenda van de Baarnse gemeenteraad. Het staat buiten kijf dat die in meerderheid akkoord zal gaan met de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Met (m)eerdere insprekers heeft de stichting besloten deze ronde niet mee te doen aan de inspraakfarce.

Het briefje van Irene

Konden de paleisontwikkelingen rond het briefje van prinses Irene in de zomer van 2020 nog rekenen op de nodige publiciteit in de landelijke media, die hebben inmiddels het paleisverhaal in de map ‘onbelangrijk’ opgeborgen. Zelfs de aanstelling van een gesjeesde top-ambtenaar tot derde paleisdirecteur – sinds 2017 de derde op rij – laat ze koud.

Cosmetisch aangepast

Daar waar de MBEG maar wat graag spreekt over een naar beneden bijgesteld plan Made by Holland is er slechts sprake van een aantal cosmetische aanpassingen van het Ontwerp-bestemmingsplan dat vorig jaar september de instemming kreeg van de gemeenteraad. Zo staan bijvoorbeeld de bouw van een woonwijk in het Borrebos én de geplande grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos nog steeds recht overeind. Dat het aantal bezoekers aan museale exposities, tentoonstellingen, bijeenkomsten en vergaderingen vanwege gewijzigde stikstofregels wordt teruggeschroefd van 400.000 naar maximaal 325.000 bezoekers per jaar mag dan passen bij de strengere stikstofregels, het doet niets af aan de terechte zorgen die bij omwonenden leven over de verwachte grote verkeerstoename op de Amsterdamsestraat en elders rond het landgoed.

Greenwashing

Het college en de projectontwikkelaar laten niets na te herhalen, dat de aantasting die de natuur op het landgoed te wachten staat in voldoende mate wordt gecompenseerd. Het is om nijdig van te worden. Neem alleen al de bouw van een woonwijk in het Borrebos. Dit planonderdeel kan alleen worden gerealiseerd, vanwege een door de Provincie Utrecht uit de hoge hoed getoverde zelden toegepaste ‘inherente afwijkingsbevoegdheid’. Zo maakt het provinciebestuur, nota bene onder verantwoordelijkheid van een GroenLinks-gedeputeerde, het niet alleen mogelijk dat er bomen worden gekapt op oude bosgroeiplaatsen, maar ook dat het oude bosgebied straks de leefplek wordt voor een paar honderd vermogende bewoners. Denk daarbij ook aan alle infrastructuur en verkeersbewegingen die er met de woonwijk gepaard zullen gaan. Al het gezwam over natuurinclusief bouwen in een bosgebied, het aanbrengen van diervriendelijke verlichting, het ter compensatie inzaaien van bloemzaad in een al bestaande boomgaard en wat dies meer zij aan futiliteiten, het kan allemaal getypeerd worden als greenwashing. Dit schrijft de Vogelwerkgroep Nederland over greenwashing.

Met Ecologische contra-expertise naar de Raad van State

Met andere eerdere insprekers maakt Behoud het Borrebos op 9 februari 2022 geen gebruik van de inspraakmogelijkheid als het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk wordt behandeld door de Baarnse gemeenteraad. Eerder hebben zowel het college als de gemeenteraad bewezen zich niets aan te trekken van de dikwijls goed onderbouwde kritiek van insprekers.

Vanzelfsprekend betekent dit niet dat de stichting zich neerlegt bij het besluit van de gemeente Baarn. Er wordt dan ook beroep tegen het besluit van de gemeenteraad aangetekend bij de Raad van State. Daartoe heeft een ecoloog inmiddels in opdracht van de stichting een goed onderbouwde contra-expertise opgesteld aangaande de natuurwaarden die geschonden worden als het plan Made by Holland van de MBEG bewaarheid wordt. De stichting ziet de behandeling van haar bezwaarschrift door de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland dan ook met vertrouwen tegemoet.

Mocht u ter bestrijding van de reeds gemaakte en nog te maken onkosten een financiële bijdrage willen leveren aan het werk van de stichting dan bent u daartoe van harte uitgenodigd!

Lees het persbericht