Natuurbeleid zit biodiversiteit in de weg

Grote kans dat de gemeente Baarn eerst na afloop van de 2024-editie van Royal Park Live beslist over het door de stichting Behoud het Borrebos ingediende bezwaar tegen het 10-daagse popfestival in de voortuin van Paleis Soestdijk. Ondanks het feit dat de openluchtconcerten zorgen voor grote verstoringen van de rust op het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen landgoed, zal de stichting geen poging ondernemen om via de bestuursrechter de concerten gecanceld te krijgen. Gelet op het in de Provincie Utrecht vigerende natuurbeleid, dat de belangen van festivalorganisatoren en openluchtconcertbezoekers zwaarder laat wegen dan bescherming van de biodiversiteit, staat dat immers gelijk aan water naar de zee dragen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaf het in januari 2024 in haar vernietigende oordeel over het bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk niet mis te verstaan aan: evenementen bij het paleis kunnen leiden tot aantasting van het NNN. De in het bestemmingsplan ontbrekende maatregelen zijn inmiddels door het door Agents After All ingehuurde Advies- en ingenieursbureau Tauw in een Natuurtoets opgenomen en meegestuurd met de vergunningsaanvraag. Het mag zo zijn dat die maatregelen in lijn liggen met daaromtrent vastgestelde natuurregels, wat Behoud het Borrebos blijven de 45.000 bezoekers trekkende popconcerten op het Landgoed Paleis Soestdijk een bedreiging vormen voor de biodiversiteit op het Landgoed Paleis Soestdijk. Dat de maatregelen grenzen aan absurditeit laat onderstaand voorbeeld zien.

broedende vogels vliegEn hooguit even op

Agents After All krijgt de verplichting opgelegd om voorafgaande aan Royal Park Live een veldcontrole uit te laten voeren op en nabij het festivalterrein. Mochten daar broedende vogels en/of andere beschermde diersoorten worden gesignaleerd dan moeten er op aanwijzing van een deskundige op voldoende afstand zichtdichte hekken worden geplaatst en/of andere voorzieningen worden getroffen om betreding van die gevoelige gebieden te voorkomen. Tauw citeert in zijn Natuurtoets bronnen die melden dat incidentele geluidsverstoringen niet zullen leiden tot verhoogde stresshormonen bij vogels. Zo zal een broedende vogel hooguit even opvliegen van het nest om daar snel weer op terug te keren. Samengevat laat Tauw weten dat het 10-daagse popfestival met talloze forse geluidspieken niet zal zorgen voor onaanvaardbare overlast voor de op het landgoed voorkomende vogels, vleermuizen en andere al dan niet beschermde diersoorten. De in de Natuurtoets opgetekende maatregelen worden onderschreven door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. De dienst laat dan ook weten dat er op basis van de ingediende stukken geen overlast valt te verwachten van Royal Park Live. Hierbij wordt ook verwezen naar het bij de vergunningsaanvraag gevoegde geluidsplan dat zegt, dat er geen onduldbare geluidsoverlast te verwachten valt als er voldaan wordt aan de geldende geluidsnormen.


Brood en spelen

Behoud het Borrebos is van oordeel dat hoe je het ook wendt of keert popconcerten niet thuishoren op het NNN-landgoed Paleis Soestdijk. Dat er geen procedure bij de bestuursrechter wordt aangespannen, betekent overigens niet dat het bij de gemeente Baarn ingediende bezwaar wordt ingetrokken. Daar zal de stichting in elk geval haar stem ten faveure van de flora en fauna laten gelden. En dat zal ook bij volgende gelegenheden het geval zijn! Door het steeds blijven herhalen van onze boodschap wordt de politiek hopelijk wakker geschud. Hierbij zij opgemerkt dat de natuur op het landgoed Paleis Soestdijk en zijn omgeving niets te verwachten heeft van het brood en spelen minnende Baarnse gemeentebestuur. Voor zover gemeenteraadsleden al niet in bezit zijn van tickets voor een of meerdere concerten, krijgen ze misschien wel een vrijkaartje aangeboden van het echtpaar Ton & Maya Meijer-Bergmans voor het special XL concert van zangeres Karsu. Haar concert met in het voorprogramma Roxeanne Hazes wil ondanks verwoede pogingen van Agents After All maar niet uitverkocht raken…

Er ligt een taak voor de provincie

Overleg met Statenlid Jesseka Batteau van de provinciale afdeling van de Partij voor de Dieren (PvdD) leert dat haar groene partij ons standpunt aangaande dit soort grove aantastingen van het NNN deelt. Wellicht dat de PvdD haar collega-fracties in de Utrechtse Provinciale Staten zover krijgt de regelgeving om te buigen in het voordeel van de natuur teneinde festivals als Royal Park Live in beschermde natuurgebieden onmogelijk te maken. De statenleden krijgen in elk geval een link naar deze nieuwspagina van Behoud het Borrebos toegestuurd. Ter ondersteuning van onze pleit voor de natuur hier ook nog maar eens de ingezonden brief geplaatst die onlangs verscheen in de Volkskrant. In niet meer dan een paar woorden legt de brievenschrijver haar vinger op de kern van het probleem: grote openluchtfestivals zijn een plaag voor omwonenden en een ramp voor dieren.

Leestip: His Masters Voice