Plannen ook strijdig met monumentale status van de buitenplaats Soestdijk

De bouw van een nieuwe woonwijk in het eeuwenoude Borrebos spreekt wellicht wat meer tot de verbeelding, maar het is goed te weten dat de Stichting Behoud het Borrebos zich ook uitspreekt tegen de komst van een nieuwbouw hotelvoorziening aan de rand van het tegenover Paleis Soestdijk gelegen Baarnse Bos. Ook daar ligt een grove schending van de natuurbelangen in het verschiet. Immers, het realiseren van de hotelplannen gaat onherroepelijk ten koste van veel bomen, ook al om het parkeren en de aan- en afvoer van het bestemmingsverkeer te kunnen regelen.

Rijksmonumenten

Er spelen echter meer zaken die pleiten tegen de aantasting van het gebied dat door de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) is herdoopt tot Parade. De bouw van de nieuwe hotelvoorziening heeft immers ook grote monumentale consequenties voor de tuin van de in 1863 gebouwde voormalige intendant-woning (Rijksmonumentnummer 531309) én de rand van het Baarnse Bos, dat als ‘Buitenplaats de Eult’ ook een rijksmonumentale status kent (ID: 512369).

Een en ander maakt dat niet alleen de bouw op en rond de in het Borrebos gelegen voormalige locatie van de Koninklijke Marechaussee controversieel is. Ook het hotelplan voor de Parade past om meerdere redenen niet bij de statussen die de historische buitenplaats Soestdijk kenmerken. In het oorspronkelijk plan Made by Holland noemt de MBEG zijn plannen voor de buitenplaats ‘relatief bescheiden’. De projectontwikkelaar zegt uit te gaan van een ‘behoedzame ontwikkeling’ en dat de aanpassingen die hij wil doorvoeren recht doen aan de erfgoedwaarden van de buitenplaats.

Logische weerstand

Dat de MBEG er vanuit ging dat zijn plan ruimtelijk gezien op weinig weerstand hoefde te rekenen, mag misschien gegolden hebben voor het oorspronkelijk naar buiten gebrachte Made By Holland. Daarin was géén sprake van een nieuwbouwhotel op de Parade. Ook een aan het paleis te bouwen auditorium en de aanleg van een amfitheater in het paleispark (Rijksmonument ID: 531285) komen in het oorspronkelijke plan niet voor. En wat de woonwijk in het Borrebos betreft, daarover is tot april 2019 steeds naar buiten gebracht dat er 65 woningen gerealiseerd zouden worden óp het voormalige kazerneterrein. In het document Made by Holland, bedoeld voor beeldvorming in besloten kring dat eerst in het voorjaar van 2019 openbaar is gemaakt, wordt niet alleen een aanzienlijk groter bouwgebied genoemd, maar laat de MBEG bovendien weten dat er op grond van eerste gesprekken met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Utrecht en de gemeente Baarn op weinig weerstand te rekenen. Dat roept vragen op. Welke toezeggingen zijn er destijds gedaan door genoemde overheidsinstanties en waarom is er van die zijde geen enkele negatieve reactie op de sterk gewijzigde plannen voor de buitenplaats gehoord? (Zie ook: Hoe zuiver is het biedingsspel gespeeld)

Wijs de plannen af!

Gelet op de huidige plannen, die zowel de natuurwaarden als de culturele erfgoedwaardes van de buitenplaats Soestdijk ernstig benadelen, doet de Stichting Behoud het Borrebos een sterk beroep op alle bij de herontwikkeling van de buitenplaats betrokken overheidspartijen de huidige plannen van MBEG af te wijzen. Om die oproep kracht bij te zetten wordt u uitgenodigd de petitie ‘Behoud het Borrebos’ te ondertekenen.