Stichting Behoud het Borrebos

Komende maand september behandelt de Baarnse gemeenteraad een ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Naar verwachting zal dat plan in grote lijnen overeenkomen met het vorig juli door de gemeenteraad geaccepteerde voornemen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), maar nu zal er ook sprake moeten zijn van een mobiliteitsplan dat inspeelt op de verwerking van de meer dan een half miljoen bezoekers die de MBEG ondermeer door het organiseren van grootschalige evenementen jaarlijks naar Soestdijk wil trekken. Ook zal duidelijk worden hoe men tegemoet denkt te komen aan de eisen die het Natuurnetwerk Nederland (NNN) stelt aan het landgoed dat daar geheel deel van uitmaakt. Weliswaar heeft de paleiseigenaar laten weten met een ‘eleganter’ woningbouwplan te zullen komen voor het op en rond het in het Borrebos gelegen voormalige Marechausseeterrein, maar dat stelt de initiatiefgroep Behoud het Borrebos om meerdere redenen niet gerust. Het Borrebos, dat deel uitmaakt van het Paardenbos, vormt een eeuwenoud bosgebied dat rijk is aan flora en fauna. In 1949 is een deel van het bosgebied door Koningin Wilhelmina in erfpacht gegeven aan de rijksoverheid onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het gebied na het beëindigen van de Marechausseefunctie teruggegeven moest worden aan de natuur. Die opdracht mag rechtens zijn kracht verloren hebben, wat ons betreft is die gelet op het unieke karakter van het Borrebos nog steeds geldig.

Gelet op het feit dat enerzijds het college van burgemeester en wethouders zich vereenzelvigd heeft met de MBEG en anderzijds de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU/SGP in dezen hebben bewezen pal achter het college te staan, moet gevreesd worden dat de MBEG zijn megalomane plannen voor het landgoed mag gaan verwezenlijken met alle nadelige gevolgen van dien voor de op de buitenplaats Soestdijk voorkomende flora en fauna.

© MeyerBergman Erfgoed Groep

Initiatiefgroep wordt Stichting Behoud het Borrebos

Om straks sterk(er) te kunnen staan bij mogelijke beroepsprocedures is door een aantal leden van de initiatiefgroep ‘Behoud het Borrebos’ de Stichting Behoud het Borrebos opgericht. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 82206228) vond plaats op 16 maart 2021. Het is goed te weten dat in de statuten van de stichting niet alleen wordt gerefereerd aan woningbouw in het Borrebos. Ook de bouw van een hotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos (NNN) én de grootschalige evenementen die de paleiseigenaar jaarlijks wil organiseren in de paleistuin zijn de stichting een doorn in het oog. Daarom kent de stichting deze doelstelling: “De stichting heeft ten doel in de breedste zin van het woord op te komen voor de natuurbelangen welke door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.” Het feit dat de petitie ‘Behoud het Borrebos’ inmiddels meer dan 5.000 ondertekenaars (!) telt ervaart het bestuur van de stichting als een enorme steun in de rug. De website ‘Behoud het Borrebos’ blijft als actueel informatiekanaal in de lucht.

Statuten