Categorieën
Home

Divers paleisnieuws

(Voor vergrotingen klikt u op de afbeeldingen)

Als zelfs de Telegraaf ruimte beschikbaar stelt voor een kritische opinie aangaande de ‘Kwestie’ Paleis Soestdijk, dan moet het echtpaar Meyer Bergmans zich zo langzamerhand toch achter de oren krabben…
Categorieën
Home

Tino Schouten bindt strijd aan tegen handvol natuurliefhebbers

Tino Schouten heeft zich in de afgelopen jaren als politiek leider van de door hem opgerichte politieke partij VoorBaarn laten kennen als groot voorstander van de plannen van het echtpaar Ton en Maya Meijer-Bergmans voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Zo zijn ook de zomerse Royal park Live-concerten in de voortuin van het paleisgebouw een kolfje naar zijn hand. Dat hij weinig op heeft met natuurliefhebbers die zich verzetten tegen dit soort grote en vooral ook luidruchtige verstoringen van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed is dan ook niet verwonderlijk. 

Categorieën
Home

Tegenstemmer Bestemmingsplan Paleis Soestdijk nu verantwoordelijk wethouder

In een persbericht d.d. 15 januari 2024 laat het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Baarn weten dat men bezig is met het in kaart brengen van mogelijke vervolgstappen in het dossier Paleis Soestdijk. Dat is nodig nu de Raad van State het twee jaar geleden geaccordeerde bestemmingsplan voor het landgoed heeft vernietigd. Daarbij laat het college weten dat het doel van de gemeente onveranderd blijft: ‘het ensemble van paleis, park en bos is van grote cultuurhistorische waar en een passende oplossing is noodzakelijk voor een duurzame instandstandhouding’.

Natuurlijk zal er ook worden gekeken naar wat de impact is van de uitspraak van de Raad van State in relatie tot de Wet Natuurbescherming. Wat dit betreft kan het vandaag door het gemeentebestuur ontvangen naslagwerk ‘We zagen de tak af waarop wij zitten’ een handige gids zijn. 

Opvallend is nog dat het vervolg van dossier Paleis Soestdijk niet langer in handen ligt van VoorBaarn-wethouder Mark Veldhuizen, wiens partij behoorde tot de grootste voorstanders van de afgewezen plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het dossier ligt nu op het bureau van zijn PvdA-collega Mark Eijbaard. Als fractievoorzitter stemde Eijbaard in februari 2022 weloverwogen tegen het bestemmingsplan. We zullen zien hoe dat in het vervolg van het proces zal uitpakken.

Voor zijn fractie is het dossier Paleis Soestdijk, gelet op deze in het coalitieakkoord opgenomen regel ‘als de procedure geheel moet worden overgedaan, ontstaat een nieuwe situatie en zijn de coalitiepartijen vrij om hierover te zijner tijd in de gemeenteraad hun eigen afwegingen te maken’, een vrije kwestie. Het is de vraag hoe de huidige PvdA-raadsleden na het vonnis van de Raad van State aankijken tegen de voor komende zomer aangekondigde Royal Park Live-concerten in de voortuin van het paleis.

Categorieën
Home

Raad van State houdt het nog even spannend

Bericht d.d. 11 december 2023:

Op 17 april 2023 behandelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) tijdens een openbare zitting de tegen het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk ingebrachte bezwaren. Lieten de staatsraden toen al weten dat gelet op de complexheid van het dossier een uitspraak niet binnen de gebruikelijke termijn van zes weken kon worden verwacht, ook een verlenging van die termijn met nog eens zes weken bleek niet toereikend. Volgde in juli nog het bericht dat de uitspraak niet vóór september tegemoet kon worden gezien, later liet men weten te streven naar een uitspraak vóór het einde van het jaar.

Gewoonlijk worden uitspraken van de Afdeling op een maandag aangekondigd op de website van de RvS om de woensdag daarna te worden gepubliceerd. Onder de vandaag aangekondige uitspraken komt het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk niet voor. Een blik op de kalender leert dat het jaar 2023 nog één maandag kent als werkdag, en wel 18 december. Als er niet opnieuw besloten wordt tot uitstel van de uitspraak kan het vonnis van de Afdeling derhalve volgende week tegemoet worden gezien.

Behoud het Borrebos houdt de vingers nog even gekruist voor een goede afloop. Ondertussen wensen wij u in deze steeds roeriger tijden alvast een mooi Kerstfeest toe!

Categorieën
Home

Nieuwjaarsboodschap

Prof. dr. Eibert van der Meer-Bosgraag neemt op uitnodiging van Behoud het Borrebos de nieuwjaarsboodschap-2023 voor zijn rekening. In zijn elf minuten durende overdenking legt de wereldvermaarde bosecoloog uit waarom zijn vertrouwen in de politiek tot ver beneden het vriespunt is gedaald. Zo hekelt hij onder meer het dubieuze verkoopspel dat er toe leidde dat het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 door de overheid aan een projectontwikkelaar is verkwanseld, met de natuur als kind van de rekening…