Opmerkingen bij Royal Park Live

In de media verschijnen niet alleen promotionele berichten aangaande de editie 2024 van Royal Park Live die begin juli op de rol staat voor de voortuin van Paleis Soestdijk. Zijdelings wordt ook aandacht geschonken aan de twijfels die zijn gerezen na de vernietiging van het bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk door de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (RvS). Waar het antwoord op de vraag of popconcerten bij Paleis Soestdijk deze zomer kunnen plaatsvinden voor Behoud het Borrebos helder is, ligt dat voor anderen anders. Zo is er door de voormalig voorzitter van de lokale partij VoorBaarn en nu als éénpitter opererend gemeenteraadslid Tino Schouten een petitie gestart. Daarin wijst hij op het gevaar, dat “vanwege een handvol bezwaarmakers (die veel geluid maken) de reeds geplande Royal Park-concerten bij Paleis Soestdijk dit jaar geen doorgang kunnen vinden”. Zij oproep is inmiddels door meer dan 1.700 keer ondertekend. Onderstaand verhaal maakt duidelijk dat ons verzet tegen de popconcerten niet uit de lucht komt vallen en zeker niet bedoeld is om liefhebbers van de popconcerten in de voortuin van het paleis dwars te zitten. Ons verzet berust op het vonnis van de RvS, het hoogste bestuursrechtelijke college van ons land.

Consequenties uitspraak RvS

Nu de Raad van State het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn bevestigde bestemmingsplan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen landgoed Paleis Soestdijk heeft vernietigd, is het ‘Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2009’ weer vigerend. Dat bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid dat de burgemeester van Baarn voor bepaalde niet nader aangeduide activiteiten op het landgoed ontheffing kan verlenen. Voor het vergunnen van de Royal Park Live-evenementen gelden als leidraden de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn (APV) en de daaraan verbonden Beleidsregels evenementen. De lokale regelgeving noemt drie types evenementen. Voor de locatie Paleis Soestdijk geldt dat er jaarlijks maximaal 10 kleine (Categorie A) en 15 grote (Categorie B) evenementen mogen worden georganiseerd. De evenementen kunnen verspreid worden over meerdere dagen, maar er mogen jaarlijks niet meer dan 40 evenementsdagen zijn.

Royal Park Live valt in de B Categorie, het is immers een groot evenement waarbij risico’s voor de (verkeers-)veiligheid en het milieu niet kunnen worden uitgesloten. Voor dergelijke evenementen moet er minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement een vergunning worden aangevraagd. Hierbij is bepaald dat de burgemeester, in dezen het bevoegd gezag, een vergunning kan weigeren als er naar zijn oordeel sprake is een in de APV genoemde weigeringsgrond. Hier zit wat Behoud het Borrebos betreft de crux. In de uitspraak van de RvS komen immers deze relevante (soms ietwat ingekorte) passages voor:

1. Verkeersveiligheid

Omdat niet gebleken is dat de gevolgen van de evenementen voor de verkeersafwikkeling en -veiligheid zijn onderzocht, en gelet op de bevindingen van de deskundige niet aannemelijk is dat de gevolgen van het extra verkeer door de evenementen marginaal zullen zijn, is de Afdeling van oordeel dat de evenementenregeling van het plan niet in stand kan blijven.

2. Luchtkwaliteit

De raad heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van het door het plan voorziene reguliere gebruik voor de luchtkwaliteit. Op grond van de in de bijlage bij de Quickscan gemaakte berekening heeft de raad geconcludeerd dat het plan wat betreft het reguliere verkeer, niet zal leiden tot overschrijding van de toepasselijke grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Die conclusie berust kennelijk op de veronderstelling dat de uitstoot door het evenementenverkeer in de nieuwe situatie kan worden “gesaldeerd” met de uitstoot in de “oude” situatie, dus het reguliere gebruik en de evenementen. De Afdeling is van oordeel dat de raad niet inzichtelijk heeft gemaakt hoe deze “saldering” is verricht, en in het bijzonder hoe dit zich verhoudt tot de regeling over de luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat de gevolgen van het evenementenverkeer voor de luchtkwaliteit niet deugdelijk zijn onderzocht.

3. Stikstof

In het stikstofonderzoek staat dat voor het bepalen van de extra verkeersbewegingen als gevolg van het plan gebruik is gemaakt van de uitgangspunten uit het mobiliteitsonderzoek. De verkeersgeneratie waar in het stikstofonderzoek van uit is gegaan komt dus overeen met die uit het mobiliteitsonderzoek. De Afdeling heeft onder 44.2 overwogen dat de verkeersgeneratie in het mobiliteitsonderzoek is onderschat, gelet op de mogelijkheden die het plan biedt binnen de bestemmingen “Wonen” en “Gemengd”. Het gaat dan om 283 verkeersbewegingen per etmaal meer dan waar in het mobiliteitsonderzoek, en dus ook in het stikstofonderzoek, van uit is gegaan. Natuurmonumenten en andere betogen dan ook terecht dat in zoverre in het stikstofonderzoek met te weinig verkeersbewegingen rekening is gehouden. Of het op juiste wijze meenemen van die mogelijkheden van invloed is op de uitkomst van de berekeningen, is de vraag. Het is aan de raad om die vraag, in eventuele vervolgbesluitvorming, mee te nemen.

4. Natuuraantasting

In het NNN-rapport staat, zoals ook onder 108.1 is geconstateerd, dat als gevolg van de planontwikkeling sprake is van een afname van rust in het gebied, onder meer rondom het Paleis en de Parade. Het plan maakt op die gronden niet alleen een auditorium en de bouw van een hotel mogelijk, maar ook het houden van evenementen en het organiseren van exposities, bijeenkomsten en vergaderingen. Die evenementen en bijeenkomsten kunnen ook plaatsvinden zonder dat een omgevingsvergunning voor bouwen wordt verleend. Of de afname van rust in het gebied ook komt door het houden van evenementen en andere bijeenkomsten in het Paleis en bij de Parade wordt niet duidelijk uit het NNN-rapport, maar dat acht de Afdeling niet uitgesloten. Deze activiteiten kunnen dus leiden tot een aantasting van het NNN, zonder dat voor die aantasting is zeker gesteld dat maatregelen worden genomen.

Behoud het Borrebos kijkt belangstellend uit naar het besluit van de burgemeester van Baarn. Ingeval de editie van Royal Park Live 2024 mocht worden vergund, dan zijn wij zeer benieuwd naar de motivatie die aan dat besluit ten grondslag ligt. Vanzelfsprekend zullen wij een en ander beoordelen aan de hand van de uitspraak van de RvS.