De onderste steen moet boven!

Op 7 maart 2024 behandelde de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland het beroep tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de in 2017 in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken. De rechter oordeelde drie weken na de zitting, dat de minister terecht het volledige taxatierapport onder de pet houdt. Publicatie daarvan zou zicht geven op de achterliggende taxatiemethodieken en daarmee zouden de financiële belangen van de Staat kunnen worden geschaad. 

Anders ligt het met het eindbedrag van het taxatierapport. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de minister het waarom van het geheimhouden van louter de marktwaarde onvoldoende gemotiveerd. In die zin verklaarde de rechtbank het beroep gegrond. Vanwege een uitspraak van een ambtenaar, die ter zitting namens de minister verklaarde dat de marktwaarde is gedeeld met het Baarnse college van burgemeester en wethouders, oordeelde de rechter echter dat daarmee aan de regels van democratische controle was voldaan. De rechter was van oordeel dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand konden blijven. Met andere woorden, op basis van een mondelinge uitspraak van een ambtenaar hoeft de minister de marktwaarde van het landgoed niet prijs te geven. Een wonderlijk verhaal waar u meer over leest in de bijdrage Beroep gegrond, maar besluit minister blijft in stand. Inmiddels is besloten dat er tegen de uitspraak van de rechtbank beroep zal worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In afwachting van de behandeling van dat beroep is heden, 5 april 2024, middels een beroep op de Wet open overheid aan het college verzocht de door het Rijksvastgoedbedrijf ter zitting mondeling gedeelde informatie, dat de marktwaarde gedeeld zou zijn met het Baarnse college van burgemeester en wethouders, te verstrekken. Of het college aan die vraag wil/kan voldoen is de vraag. In elk geval wordt dan wel duidelijk of de mededeling van de ambtenaar, dat de marktwaarde van het landgoed Paleis Soestdijk met het college is gedeeld, op waarheid berustte.

Kees Koudstaal, voorzitter Behoud het Borrebos