Borrebos ongeschikt als permanente COA-opvanglocatie

In vervolg op ons bericht over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee doen zich inmiddels nadere ontwikkelingen voor. Uit een raadsinformatiebrief van het Baarnse college van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2024 kan worden opgemaakt dat de opvang van 90 amv’s op de in het Borrebos gelegen locatie een permanent karakter krijgt.

Alhoewel Behoud het Borrebos zich realiseert dat er in het kader van de Spreidingswet ook voor de gemeente Baarn een inspanningsverplichting geldt voor het creëren van structurele opvangplekken, is naar ons oordeel het in het Borrebos gelegen kazerneterrein niet geschikt als permanente woonlocatie voor 90 (of meer!) amv’s. Een en ander is ons inziens niet alleen strijdig met het Bestemmingsplan Landelijk gebied 2009, thans Omgevingsplan gemeente Baarn. Daarin is aan het perceel de gebruiksfunctie ‘Maatschappelijk Marechaussee’ toegekend. Permanente bewoning van de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Borrebos-locatie brengt vooral negatieve effecten met zich mee voor de al dan niet beschermde fauna op en rond het voormalige kazerneterrein.

Bracht Behoud het Borrebos afgelopen maart het college op de hoogte van ons standpunt in dezen, vandaag is er naar de gemeentelijke griffie een brief gestuurd met het verzoek die te verspreiden onder de leden van de Baarnse gemeenteraad. Ook in die brief laten wij de volksvertegenwoordigers weten dat ons verzet tegen langduriger gebruik van het voormalige kazerneterrein als opvanglocatie louter en alleen gevoed wordt door in de knel komende natuurbelangen waar wij voor opkomen. Daarnaast wordt door ons nadrukkelijk verwezen naar een alternatieve opvanglocatie binnen de bebouwde kom van Baarn, te weten de aan de Molenweg gelegen voormalige ziekenhuislocatie Meander. Die locatie ligt weliswaar middenin het zogenoemde Bosje van IJsendijk, maar de status van dat gebied laat zich niet vergelijken met die van het in het NNN gelegen Borrebos.

Daar waar het college niet heeft gereageerd op onze brief, ziet Behoud het Borrebos uit naar reacties van de gemeenteraadsleden.