Bedenk een ander fietstracé

Naar aanleiding van de aanleg van de fietsroute tussen Soest en Hilversum ontving Behoud het Borrebos een bericht van een van de indieners van een zienswijze tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Daarin was opgenomen, dat er in de plannen geen rekening is gehouden met de stapeling van grootschalige ontwikkelingen op en in de omgeving van het landgoed. Genoemd worden de nieuwbouw van woningen aan de Soester Jachthuislaan, de komst van een theehuis en de al bestaande hondenuitlaatservices op het aangrenzende Landgoed Pijnenburg, een snelfietsroute tussen Amersfoort en Hilversum, de toegenomen recreatiedruk en andere ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland. Aan deze opsomming was de waarschuwing geplakt, dat er in het gebied ‘De laagte van Pijnenburg’ nauwelijks nog rustige plekken te vinden zijn waar de natuur ongestoord blijft. 

Zienswijze gepareerd

Zoals bij zoveel zienswijzen het geval was, is ook deze gepareerd door de gemeente. In de reactie van de gemeente komt o.a. deze zinsnede voor: ‘De snelfietsroute Soest-Hilversum zal achterlangs Soestdijk lopen vanaf Koningsweg (Soest) naar Hilversumsestraatweg. Dit bestaat uit een betonnen pad door het bos (bijna helemaal op een bestaande brandgang). Er komt geen verlichting.’  Deze in de enorme vracht papier van het dossier Paleis Soestdijk verstopte bijzin is ons niet opgevallen. Wat hierbij nog van belang is, is dat het betreffende fietspad geen deel uitmaakte van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.  Daarin is slechts opgenomen: “Daarnaast is de wens vanuit de gemeente Soest en de provincie Utrecht om het fietsnetwerk uit te breiden met een nieuwe fietsverbinding tussen Soest en Hilversum, welke aan de westzijde langs het plangebied loopt.” 

Ongetwijfeld zal de gemeente, als er eindelijk antwoord komt op de vragen die Behoud het Borrebos stelde, laten weten dat het al lang bekend was dat er een betonnen fietspad zou komen tussen de Biltseweg en de Hilversumsestraatweg. Feit is echter dat dit materiaal slechts wordt genoemd in een bijzin in een nota van zienswijze en verstopt in een raadsinformatiebrief. In het bestemmingsplan wordt de loop van het fietstracé nergens beschreven. Dat is opvallend, want een deel daarvan wordt nota bene aangelegd binnen de grenzen van het landgoed. De gemeente wist op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan al dondersgoed op welke wijze de fietsverbinding zou gaan lopen en welke verharding er zou worden gebruikt. Zij had immers de voor het fietstracé benodigde grond al gekocht van de MeyerBergman Erfgoed Groep! Door dit alles onder de pet te houden en niet te noemen in het persbericht van 16 februari 2022 zijn velen door de gemeente op het verkeerde been gezet!

De gemeente zal laten weten dat er bij de aanleg van de fietsverbinding gebruik gemaakt is gemaakt van de regels in het bestemmingsplan voor het landgoed. Getuige de wijze waarop de fietsstrook is voorbereid binnen de hekken van het paleisbos – hoezo brandgang? – is dat nog maar de vraag. Daarbij komt nog, dat een belangrijk deel van de fietsverbinding buiten het plangebied ligt en daar over een afstand van een paar honderd meter kwetsbaar bosgebied, waaronder een zogenoemde ‘oude boskern’, doorkruist. 

Natuurregels

Los van dit alles is het van belang te weten of de gemeente voor de aanleg van de totale fietsverbinding de vigerende natuurregels heeft nageleefd. Dat er door de gemeente op 19 januari 2022 een eerder niet ter inzage gelegde omgevingsvergunning is verleend, doet daar niets aan af. Behoud het Borrebos is en blijft van oordeel dat een betonnen verharding uit den boze is binnen de beschermde bosgebieden. De gemeente zal hier moeten terugkeren op haar schreden!