Ons antwoord op de wat-dan-vraag

(Ook te beluisteren in de podcast)

In haar niet aflatende strijd tegen de door de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) bedachte herontwikkeling van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk krijgt Behoud het Borrebos niet zelden de wat-dan-vraag voor de voeten geworpen. Tot nu toe droegen wij dan vooral onze argumenten aan tegen het plan Made by Holland. Niet omdat wij Maya Meijer-Bergmans haar dit speeltje misgunnen, maar omdat haar plannen op grote schaal indruisen tegen de natuurbelangen op het landgoed.

Wandelend door de Vuursche bossen raakte ik gisteren in gesprek met een mede-bosbezoeker. Als vanzelf kwamen we te spreken over Paleis Soestdijk. Hij sprak zijn waardering uit over de standvastige strijd die Behoud het Borrebos voert voor de natuur en daarbij stelde ook hij de wat-dan-vraag. Daarbij liet hij weten zich menen te herinneren dat paleiseigenaar Ton Meijer in de documentaire Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet opperde af te zien van het plan Made by Holland en van het paleis een hotel te maken. Getriggerd door die opmerking besloot ik thuisgekomen nog eens te luisteren naar wat Meijer daarover precies zei. Zo bekeek ik de film van de documentairemaker opnieuw. Ik moet bekennen dat dit geen onverdeeld genoegen was. Wel zorgde het voor hernieuwde stimuli in mijn strijd voor natuurbehoud op het landgoed. Vooral de opmerking van Meijer, die na een aantal tenenkrommende opmerkingen van zijn vrouw Maya over te verhuizen vleermuizen, zijn onvrede uit over de tegenstanders van de landgoedplannen, die hij typeert een soort maffia, droeg daartoe bij. 

Meijer’s afkeer van de tegenstand die zijn MBEG ondervindt vat hij tijdens een paleisvergadering zo samen: “De hele euforische opzet van Made by Holland zoals we die oorspronkelijk op het netvlies hadden dat die eigenlijk moeilijk haalbaar zijn. We hebben inmiddels denk ik al zo’n 5 miljoen verloren aan vertragingen die uit de besluitvorming voortvloeien. Ehm… Dus daar zijn wat gedachten over gekomen. Een daarvan is, als we helemaal geen cent krijgen van het Rijk Made by Holland skippen en er een hotel van maken. Als je een hotel hebt en je hebt een tophotelketen dan is dat een ding waar die hotelketens ontzettend op geilen, als ik dat zo mag zeggen.”

Allereerst valt de arrogante houding van de projectontwikkelaar op als hij opmerkt geen cent te krijgen van de overheid. Blijkbaar is hij de lage verkoopprijs van 1.7 mln euro plus de mogelijkheid die de MBEG door de overheid extra wordt geboden een woonwijk te bouwen in het Borrebos vergeten. Zijn opmerking ‘er een hotel van maken’ zorgde voor een brainwave die niet alleen voor de MBEG aantrekkelijk voordelen oplevert maar, veel belangrijker nog, óók voor de op het landgoed voorkomende flora en fauna. Dat zit zo. Zat het de MBEG al tegen in de aanloop naar het bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk, het is goed voor de projectontwikkelaar te weten, dat mocht de Raad van State een dezer weken laten weten geen redenen te zien het bestemmingsplan negatief te beoordelen, de MBEG nog niet af is van de natuurmaffia. 

Tegen de kap van bomen, de sloop van gebouwen, het afgegeven van vergunningen in alle soorten en maten, staan immers nog tal van beroepsmogelijkheden open. Als een guardaspalle voor de natuur zal Behoud het Borrebos dan ook blijven opkomen voor de natuurbelangen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Gelet op het feit dat de uitvoering van het plan Made by Holland ook in de toekomst kan blijven rekenen op verzet van de natuurmaffia, waarmee een financieel gezonde exploitatie van het landgoed op de tocht wordt gezet, doet het echtpaar Ton & Maya Meijer-Bergmans er goed aan eieren voor zijn geld te kiezen. 

Geholpen door de opmerking van Ton Meijer heeft Behoud het Borrebos ook een uitgebreid antwoord weten te formuleren op de wat-dan-vraag, waar de projectontwikkelaar zijn voordeel mee kan doen. Allereerst raden wij de MBEG aan zich te melden bij het Rijksvastgoedbedrijf met het verzoek de in 2017 opgemaakte leveringsakte met alle daarin opgenomen voorwaarden open te breken. 

Teneinde een natuurvriendelijke toekomst voor het landgoed te garanderen stelt Behoud het Borrebos het volgende voor:

  • Vooralsnog blijft het Landgoed Paleis Soestdijk met al zijn opstallen in het bezit van de MeyerBergman Erfgoed Groep; 
  • De regel uit de huidige voorwaarden dat er sprake dient te zijn van een onverdeeld landgoed moet worden geschrapt;
  • Het aan het paleispark grenzende bosgebied (rond de 140 ha) wordt ‘om niet’ overgedragen aan het Utrechts Landschap of een andere betrouwbare natuurorganisatie met de verplichting het te beheren als rustgebied;
  • De tegenover het paleis aan de rand van het Baarnse Bos gelegen villa’s, woningen en andere opstallen worden onder stringente woon- en/of zorgbestemmingen verkocht aan particulieren;
  • Het wordt de MBEG toegestaan om al dan niet in eigen beheer in de in de paleistuin gelegen Oranjerie een luxe restaurantvoorziening te vestigen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er in de buitenruimte geen sprake mag zijn van enige vorm van versterkte muziek;
  • Het wordt de MBEG toegestaan om met instandhouding van het vooraanzicht van het paleis en met respect voor de historische grote zaal (Corps de logis) die zich in het paleisgebouw bevindt een tophotelvoorziening in Paleis Soestdijk te realiseren;
  • Bij dit alles wordt elke vorm van het organiseren van grote evenementen in de voortuin van het paleis en het daarachter gelegen parkgebied uitgesloten;
  • In overleg met de Stichting Boei en Erfgoedvereniging Heemschut mogen op het landgoed gelegen objecten als de watertoren, historische kassen, het Speelhuis Ixientieta, zwembad en tennisbaan worden vervreemd onder de nadrukkelijke voorwaarde dat nieuwe eigenaren bereid moeten zijn het beheer van deze locaties met respect voor de natuur op zich te nemen; 
  • Overeenkomstig de nadrukkelijke wil van wijlen de Koninginnen Wilhelmina en Juliana wordt het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee op kosten van en onder verantwoordelijkheid van de Staat der Nederlanden teruggegeven aan de natuur.

Behoud het Borrebos zal de inhoud van deze pagina delen met het Rijksvastgoedbedrijf en de MeyerBergman Erfgoed groep. Mochten daar reacties op volgen dan zullen wij die delen via deze website.

Kees Koudstaal

Nota bene

Twee vooraanstaande leden van de Baarnse gemeenteraad reageerden op Twitter als door een wesp gestoken op ons voorstel aan de MeyerBergman Erfgoed Groep het plan Made by Holland te skippen en te kiezen voor een andere wél natuurbehoudende invulling van het Landgoed Paleis Soestdijk. Zo omschrijft de fractievoorzitter van het CDA, Rik van Hardeveld, Behoud het Borrebos als een zelfverklaarde (natuur)maffia die methoden hanteert die maffiosi niet vreemd zijn (dreiging, gijzeling en afpersing). Zijn college Tino Schouten, fractievoorzitter van dé lokale partij VoorBaarn, haakt daar maar wat graag op in en merkt op: ’Het is werkelijk stuitende arrogantie en neigt bijna naar zelfbevlekking’. 

Los van het feit dat de door ons ingebrachte term natuurmaffia enigszins satirisch aanhaakt op een uitspraak van paleiseigenaar Ton Meijer in de docu Het nieuwe Soestdijk en elke vorm van maffiapraktijk ons vreemd is, tekenen de reacties van beide lokale politici opnieuw hun onvermogen verder te kijken dan hun politieke neus lang is. Interessanter zou zijn geweest als Van Hardeveld en Schouten inhoudelijk waren ingegaan op ons aan de MBEG gerichte voorstel.