De vlag blijft nog even in de kast

Mocht u denken dat de Stichting Behoud het Borrebos in haar sas is met de aankondiging van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) de woningbouwplannen voor het Borrebos bij te stellen dan heeft u het mis. Simpelweg omdat het Borrebos niet geholpen is met een onsje minder woningbouw. Ook het bouwen van woningen op het binnen het bosgebied gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee geeft geen pas aan de ecologische waarde die het Borrebos vertegenwoordigt. De stichting vindt dan ook dat het kazerneterrein overeenkomstig een in 1949 opgemaakte erfpachtakte teruggegeven moet worden aan de natuur.

In dit verband refereren wij ook aan de in mei 2010 uitgebrachte ‘Historische verkenning tuin-, park- en bosgeschiedenis Paleis Soestdijk’. De opstellers van de verkenning  – Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen – hebben op uitnodiging van de Rijksgebouwendienst niet alleen naar het paleispark gekeken maar ook bosgebieden tot in de verre omtrek van het paleisgebouw onder de loep genomen. Over de buitenplaats schrijven de onderzoekers: “Soestdijk werd in de 17e eeuw als buitenplaats gesticht op de overgang van de bosrijke Utrechtse Heuvelrug naar het open gebied van het riviertje de Eem. De ligging tussen de dorpen Soest en Baarn in het voormalige veengebied waar doorheen de Soestdijk (dijk bij Soest) was aangelegd stond garant voor goede bereikbaarheid vanaf het water en het land; ook waren de grote steden zoals Utrecht, den Haag en Amsterdam relatief dichtbij. Vooral Amsterdammers legden hier hun buitenplaatsen aan: in de nabijheid van Soestdijk werden o.a. Groeneveld, Pijnenburg en de Eult gesticht. Aan die belevingswaarde is in feite weinig veranderd: het ensemble van paleis, tuinen, park en aan-grenzende natuurgebieden vormt momenteel een belangrijk onderdeel van een grote groene enclave in een sterk verstedelijkt gebied.” 

In de Gooi en Eemlander (9/1/2021)

Het betreffende onderzoek concentreerde zich enerzijds op het in beeld brengen van de belangrijkste ontwikkelingen en transformatiemomenten in de aanleg van het paleispark en de belendende bosgebieden en anderzijds op de beschrijving en waardering van de actuele staat van de terreinen. Een van de aanbevelingen in de rapportage verwijst rechtstreeks naar het Paardenbos waar het Borrebos deel van uitmaakt: “Het Paardenbos kan een potentieel rustgebied voor fauna ter compensatie van het meer openstellen van het achterste deel van het paleispark vormen.” 

En daar zit ‘m wat de stichting betreft precies de kneep. Ging men in 2010 nog uit van een bescheiden openstelling van het paleispark, de plannen van de MBEG behelzen veel meer dan dat. Zo is men voornemens in het paleispark grootschalige evenementen te organiseren, waaronder popconcerten, die duizenden bezoekers zullen trekken. Met een woonwijk in het Borrebos vervalt zijn functie als rustgebied voor fauna.

Raadsleden worden geïnformeerd over het nieuwbouwhotelplan

Bij de voorstanders van het behoud van Borrebos komt de vlag eerst uit de kast als de paleiseigenaar afziet van woningbouw in dit bosgebied, een streep zet door het nieuwbouwhotel aan de rand van het ook beschermde Baarnse Bos (NNN) én met een kleinschaliger plan voor de buitenplaats Soestdijk op de proppen komt. Dat zou pas recht doen aan de daar vigerende natuurbelangen! Omdat het Borrebos van doen heeft met een projectontwikkelaar hebben wij er weinig vertrouwen in…

Baarnsche Courant 8/1/2021