Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via de website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u ook in het menu.

Categorieën
Home

Bezwaar maken tegen plannen Landgoed Paleis Soestdijk

De gemeente Baarn heeft het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk ter inzage gelegd. Tot en met 18 november 2021 staat het iedereen vrij een zienswijze in te dienen. Vanzelfsprekend zal ook de stichting Behoud het Borrebos van die optie gebruik maken.

Ondertussen houdt de stichting al rekening met een gang naar de Raad van State teneinde de grootschalige en natuurbedreigende plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep te keren. Daartoe is een gespecialiseerd advocaat in de arm genomen. Ook werkt inmiddels een ecoloog aan een contra-expertise aangaande de in opdracht van de projectontwikkelaar uitgevoerde natuuronderzoeken. Als u sympathiek staat tegenover de activiteiten van de stichting en openstaat voor een financiële ruggensteun dan kunt u daarvan blijk geven via een donatie:

NL06 ING 0007 255 900
Ten name van: St. Behoud het Borrebos 
o.v.v. uw naam en adres en de mededeling
‘Behoud het Borrebos’
Categorieën
Home

Projectontwikkelaaraar krijgt groen licht van gemeenteraad

Een ruime meerderheid van de Baarnse gemeenteraad is jl. woensdagavond 29 september akkoord gegaan met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Alleen de fracties van GroenLinks, BOP en PvdA stemden tegen. Als binnenkort het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd zal de Stichting Behoud het Borrebos daar zeker op reageren in de vorm van een zienswijze. Niet dat wij daar veel van verwachten, maar het past bij de procedure.

Het Baarnse college heeft aangekondigd dat het definitieve bestemmingsplan voor het landgoed volgend jaar februari zal worden voorgelegd aan de raad. Zoals de verhoudingen thans liggen in het Baarnse gemeentehuis zal het sein dan definitief op groen worden gezet. Naar verluidt overweegt een aantal partijen een gang naar de Raad van State. De stichting zal die stap zeker zetten en daartoe is een in omgevings- en natuurrecht gespecialiseerde advocaat in de arm genomen. Via deze website en de sociale media houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u een steen(tje) bijdragen in de kosten die gemaakt worden teneinde de plannen van de projectontwikkelaar te keren dan bent u daartoe van harte uitgenodigd!

NL06 INGB 0007 2559 00 
Ten name van: St. Behoud het Borrebos 
O.v.v. uw naam en adres en de mededeling ‘Behoud het Borrebos’
Categorieën
Home

Zwijgende menigte blijft stil…

De door de stichting Behoud het Borrebos opgezette petitie tegen de buitensporige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk leverde meer dan 5.000 ondertekeningen op. Van de ondertekenaars kwamen er om precies te zijn 1.965 uit Baarn en Soest.

Eerder deze maand sprak een groot aantal bezorgde Baarnse en Soester inwoners zich tijdens twee raadsvergaderingen resoluut uit tegen de paleisplannen van de projectontwikkelaar. Een klein aantal insprekers sprak zich daarentegen juist in positieve zin uit over de plannen. Een van hen liet weten zich gesteund te weten door een ‘zwijgende menigte’ voorstanders. Sommige gemeenteraadsleden spreken ook maar wat graag over een zwijgende meerderheid van voorstanders van de plannen die zij zeggen te vertegenwoordigen.

De Baarnsche Courant, die drie maal per week bij 6.000 abonnees in de brievenbus glijdt, heeft gepoogd de zwijgende meerderheid tot spreken te brengen. In die opzet is de krant niet geslaagd. Het voor de krantenredactie blijkbaar ongewenste resultaat van de peiling is in de editie van 13 september in een bijzin van een zoveelste promo-artikel verstopt. Daartoe uitgenodigd door de stichting liet de krant vandaag (24/9/’21) weten, dat haar peiling ‘meer dan 200 reacties’ heeft opgeleverd. Fijntjes merkt de redactie daarbij op dat het voor velen niet A of B was: “Wel voor een serie tegenstanders die dat eensgezind en direct na elkaar liet weten via baarnschecourant@bdu/nl.” Hoe kinderachtig kun je zijn…

Ingezonden brief Baarnsche Courant

Categorieën
Home

De Zoom van het Gooi

Tijdens de raadsvergadering van jl. 15 september citeerde de fractievoorzitter van de BOP een ietwat ingekort fragment uit het in 1936 uitgegeven boek ‘De Zoom van het Gooi’ van dr. Henry Polak. Hij wilde daarmee aangegeven dat er wat aantasting van de natuur in Baarn niets nieuws onder de zon is. Zij het, dat het in 1936 niet kwam tot de bouw van woningen in de bossen van de ook aan de Baarnse Amsterdamsestraatweg gelegen buitenplaats Groeneveld. In 1938 kwam eerst het park in bezit van Staatsbosbeheer en twee jaar later vrijwel de gehele buitenplaats.

Categorieën
Home

Meerderheid gemeenteraad kiest voor de portemonnee van de projectontwikkelaar

Uit de gemeenteraadsvergadering van jl. 15 september kan worden opgemaakt dat in elk geval de fracties van VVD, VoorBaarn, D66 en CDA later deze maand hun stem gaan geven voor de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Samen bezetten die fracties 13 van de 19 raadszetels. De fracties van de BOP en PvdA lieten weten tegen de plannen te zullen stemmen. De eenmansfractie van coalitiepartij CU/SGP zegt er nog niet uit te zijn

Naar verwachting zal de definitieve klap voor het natuur vijandige plan Made by Holland nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar vallen. De stichting Behoud het Borrebos wint inmiddels al juridische informatie in voor een gang naar de Raad van State.

Lees ook wat de Gooi en Eemlander schrijft

Categorieën
Home

De Gooi en Eemlander ziet het juist

Op de dag dat de Baarnse gemeenteraad debatteert over de toekomst van het Landgoed Paleis Soestdijk komt de Gooi en Eemlander met een waarheid als een koe: de enige partij die voordeel profiteert van de paleisplannen is de MeyerBergman Erfgoed Groep. Namens de zwijgende meerderheid laat een enkeling weten dat de krant het allemaal door een gekleurde bril ziet…

Hoe het ook zij, leest u vooral de ons inziens uitstekende analyse van redacteur Eric Lorier.

Categorieën
Home

Petitie Behoud het Borrebos sluit af met 5.096 ondertekenaars.

Aan de vooravond van de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de Baarnse gemeenteraad is vandaag een envelop met een overzicht van de 5.096 ondertekenaars van de petitie ‘Behoud het Borrebos’ via PostNL op weg gegaan naar de leden van de gemeenteraad. Vanzelfsprekend past bij dit resultaat een woord van dank richting de ondertekenaars van de petitie. Met hen zijn we benieuwd hoe zwaar de volksvertegenwoordigers de bezwaren tegen de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep zullen wegen.

Mocht de gemeenteraad onverhoopt de plannen van de projectontwikkelaar fiatteren dan overweegt de stichting een gang naar de Raad van State. Met anderen zullen we in overleg gaan hoe die procedure het best aan te gaan.

Begeleidende brief

Categorieën
Home

Het Borrebos, de rust zelve…

Zaterdag 28 augustus vond onder de vlag van de Stichting Behoud het Borrebos de laatste flyerdag  plaats in het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Opnieuw ontmoetten de actievoerende natuurliefhebbers en tegenstanders van de groteske plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep vooral veel sympathie bij de bosbezoekers. Die zijn vooral onder de indruk van de rust die het bosgebied uitstraalt. Opvallend genoeg komt dit element niet terug in de stukken die het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vergezellen. Sterker nog, in het ontwerpbestemmingsplan wordt een volstrekt vals beeld geschetst van het bosgebied dat paleis Soestdijk omringt. Zo wordt gemeld dat het bosgebied gekenmerkt wordt door een zeer beperkte rust: ‘In de huidige situatie worden deze bossen intensief gebruikt door recreanten, hoofdzakelijk wandelaars, loslopende honden en mountainbikers.’ Het past bij de strategie van de projectontwikkelaar die om zijn plannen er doorgedrukt te krijgen niet schuwt de realiteit geweld aan te doen. 

Categorieën
Home

Flyeractie Borrebos

Zaterdag 28 augustus vindt bij de ingang van het bij paleis Soestdijk gelegen Borrebos de laatste flyeractie plaats van de Stichting Behoud het Borrebos. Volgende maand behandelt de Baarnse gemeenteraad het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Op 1 september eindigt de petitie Behoud het Borrebos met de teller ruim boven de 5.000! ondertekenaars. De omvangrijke lijst met handtekeningen (uitgeprint op gerecycled papier) zal door PostNL worden bezorgd op het adres Stationsweg 18 te Baarn (Gemeentehuis).

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar hoe zwaar het gebundelde verzet zal worden gewogen door de lokale volksvertegenwoordigers. Het staat vrijwel vast dat de fracties van de VVD, VoorBaarn en het CDA het  plan van de MeyerBergman Erfgoed Groep blijven omarmen. De kans dat ook de coalitiepartijen D66 en CU/SGP achter de plannen van de projectontwikkelaar blijven staan schatten wij hoog in. Het ziet er dus naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad akkoord zal gaan met de natuurvijandige plannen die het Landgoed Paleis Soestdijk bedreigen en daarmee ligt een gang naar de Raad van State voor de hand.

Sympathisanten van de stichting zijn op zaterdag 28 augustus van 10.30 tot 16.00 uur aanwezig in het Borrebos om uw vragen te beantwoorden en de bezwaren tegen de groteske plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep toe te lichten.  De flyeractie duurt van 10.30 tot 16.00 uur.