Over een nog steeds ongewenst betonnen fietstracé

Deze maand twee jaar geleden sloegen bij Behoud het Borrebos de stoppen door. Tijdens een rondgang door de lentebossen aan de westzijde van het landgoed Paleis Soestdijk viel ons oog op een binnen het landgoed gelegen vijf meter brede geëgaliseerde strook bosgrond. Dat bleek van doen te hebben met een in het geniep aangekondigde aanleg van een betonnen fietsverbinding, die startend bij de Biltseweg via de westzijde van het landgoed en de Vuursche bossen Soest met Hilversum moest gaan verbinden.

De betreffende bosstrook bleek kort daarvoor, zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan was gegeven, door de gemeente voor een bedrag van € 48.750 gekocht van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Uit het kadaster kon bovendien worden opgemaakt, dat de gemeente een even verderop gelegen honderden meters lange strook bosgrond in erfpacht had genomen van Staatsbosbeheer. (Zie kaartje) Ook op die strook grond hadden de machines inmiddels hun vernietigende werk gedaan en daarbij was zelfs een deel van een oude boskern niet gespaard.

Weliswaar had de gemeente in een persbericht d.d. 16 februari 2022 kond gedaan van de aanleg van het fietstracé binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen bosgebied, maar daarin kwam het woord ‘beton’ niet voor. De nieuw aan te leggen fietsroute zou volgens de gemeente zoveel mogelijk bestaande bospaden en het reliëf van het gebied volgen. Bomen met een ‘hogere ecologische waarde’ zouden, opnieuw zoveel mogelijk, worden gespaard. Vanwege het verhullende taalgebruik zou er bij Behoud het Borrebos, die opkomt voor alle natuur op en rond het landgoed Paleis Soestdijk, direct sprake moeten zijn geweest van rinkelende alarmbellen. Echter, gelet op het feit dat in die maand ook het bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk op de rol stond, is een en ander toen aan de aandacht ontsnapt.

Vanzelfsprekend nam Behoud het Borrebos na de ontdekking van de vernietiging van zoveel bosgebied de zaak hoog op. Bij de gemeente werd protest aangetekend en via persberichten lieten we weten, dat het betonnen fietstracé niet alleen een schadelijk effect heeft op de flora en fauna in het toch al overbelaste bosgebied, maar ook nog eens volstrekt overbodig is! Via de Amsterdamsestraatweg en de Hilversumsestraatweg ligt immers een veilige fietsverbinding tussen Soest en Hilversum. Daarbij komt dat flora en fauna in de Vuursche bossen door de overdaad aan recreatieve functies momenteel al teveel onder druk staan. Door aan het beschermde bosgebied, dat nota bene na zonsondergang verboden gebied is, een betonnen fietsverbinding toe te voegen wordt voor de zoveelste keer een grens overschreden.

Door de twee jaar geleden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen ontstane commotie over het fietstracé nam de raad in mei 2022 een onder andere door de PvdA opgestelde motie over het fietstracé aan. Dat leidde ertoe dat de verdere aanleg van het fietstracé werd opgeschort “tot de gebiedsvisie Landelijk Gebied is opgesteld en inzichten zijn verkregen, over de wenselijkheid van deze fietsverbinding”.

Was de aanleg van het fietstracé in 2022 als onwenselijk en overbodig, nu verantwoordelijk wethouder Eijbaard (PvdA heeft aangekondigd dat de gemeenteraad binnen enkele maanden een plan krijgt voorgelegd voor de reconstructie van de Embranchementsweg, komt die noodzaak helemaal te vervallen. Dat zou reden zijn de vlag uit te hangen, ware niet dat hij de raad zal voorstellen om het fietstracé alsnog aan te leggen. Behoud het Borrebos roept de Baarnse gemeenteraad dan ook op dit onderdeel van zijn voorstel niet te honoreren. Dat zou getuigen van echte zorg voor de natuur, zorg die verder gaat dan aan papier toevertrouwde woorden. Mocht het toch tot een herstart van de aanleg van de fietsroute komen, dan zal Behoud het Borrebos niet schromen daar juridisch verzet tegen aan te tekenen. Tot in de hoogste boom als het moet!

Zie voor meer achtergrondinformatie ook:

Inspraak raadsvergadering 7 september 2022

Oude boskern niet gespaard

Dat de natuur alsnog moge winnen

Bedenk een ander fietstracé

Hoe verzin je het. Een fragment uit een door toenmalig verantwoordelijk CDA-wethouder Vissers aan de raad toegestuurde brief.

Afscheidnemend Baarns college van B&W heeft weinig op met natuur. Het komt nu aan op de gemeenteraad!