Oproep aan gemeenteraad: Stop aanleg betonnen fietspad in beschermd natuurgebied!

In een persbericht  kondigt de gemeente Baarn medio februari komst van een nieuwe fietsroute door de Vuursche bossen aan. De verharde route gaat van start in het verlengde van de Soester Koningsweg en zal zoveel mogelijk gebruikmakend van al bestaande bospaden leiden naar de Hilversumsestraatweg. In het persbericht geen letter over het feit dat de aanleg van de fietsroute gepaard zal gaan met de sloop van honderden vierkante meters bosgebied. Ook niets te lezen over de stort van honderden kubieke meters beton in de kwetsbare natuur. Over de feiten, dat de gemeente voor de aanleg van de fietsroute voor een kleine € 50.000 bosgrond kocht van de MeyerBergman Erfgoed Groep en ze meer dan 3.000 m² bosgrond van Staatsbosbeheer in erfpacht nam, wordt ook niets gemeld in het persbericht

Betonnen fietspad ongepast in natuurgebied

Het verhullende taalgebruik heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat er geen commotie volgde op het persbericht. Hierbij zal een rol hebben gespeeld dat afgelopen februari het definitieve bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op de agenda stond van de gemeenteraad. Heisa over de aankoop/erfpacht van de bosgrond en het storten van beton kon het college daar niet bij gebruiken. De commotie die het college uit de weg dacht te gaan is er nu wel. Met de aanleg van het fietspad – nota bene ook nog in het broedseizoen! – wordt over een afstand van vele honderden meter een vier à vijf meter brede strook bosgrond met de grond gelijk gemaakt om drie meter daarvan te kunnen voorzien van een betonlaag. Dat een en ander negatieve gevolgen met zich meebrengt voor de natuur staat buiten kijf. 

Handhavingsverzoek

Na het constateren van de destructieve werkzaamheden op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk heeft de stichting Behoud het Borrebos samen met een aantal kritische  vragen op 28 maart een handhavingsverzoek ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Die dienst is belast met toezicht op de naleving van de milieu- en natuurregels in de provincie Utrecht. De reactie van de dienst volgde op 1 april en voorspelde weinig directe actie.

Hoe nu verder?

Het is de vraag hoe de Baarnse gemeenteraad zal reageren op de door het college stilgehouden aankoop van grond van de MeyerBergman Erfgoed Groep en het in erfpacht nemen van bosgrond van Staatsbosbeheer. Ook kijken wij belangstellend uit naar de reactie van de nieuw gekozen gemeenteraad op de onverantwoorde wijze waarop de nieuwe fietsroute door de beschermde bosgebieden wordt uitgevoerd. Alle politieke partijen beloofden vóór de verkiezingen van vorige maand zich sterk te maken voor een nieuwe bestuurscultuur in Baarn. Natuurlijk lieten ze ook weten groot belang te hechten aan het behoud van de natuur. Tot nu toe heeft alleen de fractie van de PvdA van zich laten horen door vragen te stellen aan het college. Alle overige fracties, inclusief die van GroenLinks, doen er het zwijgen toe.

Hier nog maar eens aangegeven dat de gemeenteraad het hoogste gezag vertegenwoordigt van de gemeente. Als de raad het college opdracht geeft te stoppen met de aanleg van het fietstracé door de bossen en de gesloopte bosdelen te herstellen, dat zouden er verkiezingsbeloften worden ingelost. Als de nieuwe raad ballen heeft dan geeft ze het college de opdracht de grondaankoop terug te draaien en voor de fietsroute een aantal al bestaande bospaden te verharden met schelpen.