De MBEG is vooral begaan met lot eigen beurs

Collumn

Je zou het bijna vergeten, maar er loopt nog een procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft van doen met het geheimhouden van de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het complex Paleis Soestdijk. De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) kreeg het 165 ha. grote landgoed voor het zelf bedachte bedrag van iets meer van 1.7 miljoen euro in de schoot geworpen. De lage verkoopprijs werd destijds verdedigd door te verwijzen naar de hoge restauratiekosten van het paleis. Er circuleerden zelfs bedragen van meer dan 100 miljoen euro.

Bovenop de lage aankoopprijs kreeg de projectontwikkelaar toestemming een woonwijk te bouwen in het bij het paleis gelegen Borrebos. Die extra bonus moest gezien worden als noodzakelijke kostendrager voor de restauratie van het paleis. Inmiddels weten we beter. Voor die restauratie wordt nu een bedrag genoemd van circa 30 miljoen euro. Of dat bedrag echt nodig is om het paleis voor de toekomst te behouden is echter de vraag. In een onderzoeksrapport van de STAB, de organisatie die in het kader van de bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk de feitelijke situatie en de gevolgen van het plan in opdracht van de Raad van State beschreef, worden immers andere bedragen genoemd. Zo zou de MBEG aan totale projectkosten voor het paleis en de parkaanleg 44 miljoen euro kwijt zijn. Voor de restauratiekosten van het paleis noemt het STAB-rapport een raming van een ruime 8 miljoen euro, waarvoor de MBEG 4 miljoen euro subsidie tegemoet kan zien. Nu de MBEG na de vernietigende uitspraak van de Raad van State heeft besloten zijn plan Made by Holland inclusief woningbouw in het Borrebos kalt te stellen, kan ook het bedrag van de projectkosten aanzienlijk naar beneden worden bijgesteld. Er wordt immers, om maar wat te noemen, geen hotel gebouwd, een auditorium in de achtertuin van het paleis is van de baan en er wordt afgezien van het optrekken van tijdelijke paviljoens in het paleispark.

Inmiddels heeft de MBEG een andere manier gevonden om het landgoed uit te melken. Onder het mom dat er geld moet worden gevonden om de restauratie van het paleis mogelijk te maken, is er naast het verhuren van opstallen op het landgoed, het organiseren van grote evenementen als Royal Park Live en tentoonstellingen nog een manier gevonden om geld binnen te harken. Daartoe wordt het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee aan het COA verhuurt voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Ging het in 2022 om 52 opvangplekken voor de duur van maximaal één jaar, nu wordt er gestreefd naar een langdurige opvang van 152 asielzoekers. Aan deze ongepaste vorm van verstedelijking in het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitengebied van de gemeente Baarn kan de MBEG jaarlijks een kleine 2.5 miljoen euro van het COA tegemoet zien. Tel uit de winst!

Ondertussen gaat het college er samen met gemeenteraadsleden als CDA-er Rik van Hardeveld prat op dat er onder de Baarnse bevolking groot draagvlak bestaat voor de opvang van de amv’s op het voormalige kazerneterrein. Dat het met dit draagvlak snel gedaan is als de opvang in de buurt komt van binnen de bebouwde kom gelegen achtertuinen bewijzen brieven van de stichtingen Mooi Baarn en Juweel van Baarn

Kees Koudstaal