College zwicht voor NIMBY-gedrag en kiest voor financieel belang eigenaar paleis Soestdijk

Het Baarnse college van burgemeester en wethouders heeft alsnog gereageerd op de brief van Behoud het Borrebos van jongstleden 18 maart. Daarin zijn de bezwaren uiteen gezet tegen het langdurig(er) gebruik van het voormalige in het Borrebos gelegen kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee als opvanglocatie voor jeugdige asielzoekers. In zijn brief van 3 juli 2024 laat het college kort gezegd weten tevreden te zijn met de huidige opvang op het voormalige kazerneterrein.  

Kind van de rekening

Gelet op de grote landelijke behoefte aan opvangplekken laat het college weten dat gestreefd wordt naar verlenging van de overeenkomst tussen het COA en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voor 152 asielzoekers. Behoud het Borrebos onderkent de landelijke behoefte aan opvangplekken, maar is van oordeel dat de natuur, zeker ook gelet op de aanwezigheid van een alternatieve opvangmogelijkheid binnen de bebouwde kom van de gemeente, niet langer het kind van de rekening mag zijn. Daar is de natuur op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Borrebos te kwetsbaar voor.

Na een dubbele verwijzing naar een vorige maand verstuurde raadsinformatiebrief laat het college weten niets te zien in de suggestie het aan de Molenweg gelegen voormalige ziekenhuis Maarschalksbos in te zetten als opvanglocatie voor het COA. Die locatie is immers door de gemeenteraad aangewezen voor zorg en zorgwonen. Het college gaat hier gemakshalve voorbij aan de mogelijkheden waarover het beschikt om in bijzondere situaties tijdelijk voorbij te gaan aan door de raad genomen besluiten. De raad zou daar ook zelf het initiatief voor kunnen nemen. Het verleden laat zien dat er om minder opportune redenen eerder genomen besluiten teniet worden gedaan…

Behoud het Borrebos heeft op 8 juli per brief gereageerd op het standpunt van het college.In de bijdrage ‘De MBEG is vooral begaan met lot eigen beurs’ leest u meer over het financiële belang dat de opvang van asielzoekers met zich meebrengt voor de landgoedeigenaar.

Zie ook:

De kogel is door de kerk

Opvang oké, maar niet in mijn achterbos svp

Grootschalige bewoning past niet in een kwetsbaar bosgebied

Borrebos ongeschikt als permanente COA-opvanglocatie

Alternatieve opvanglocatie amv’s