Categorieën
Home

Divers paleisnieuws

(Voor vergrotingen klikt u op de afbeeldingen)

Baarnsche Courant 22 mei 2024
Categorieën
Home

Ook Gedenknaald verdient een onderhoudsbeurt

Behoud het Borrebos komt niet alleen op voor de natuurbelangen op het Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting hecht ook belang aan goed onderhoud van de op het landgoed voorkomende monumenten. Dat de landgoedeigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) na komende zomer de restauratie van Paleis Soestdijk ter hand neemt juichen wij toe. Maar het landgoed biedt meer rijksmonumenten met een grote cultuurhistorische waarde.

Categorieën
Home

Tino Schouten bindt strijd aan tegen handvol natuurliefhebbers

Tino Schouten heeft zich in de afgelopen jaren als politiek leider van de door hem opgerichte politieke partij VoorBaarn laten kennen als groot voorstander van de plannen van het echtpaar Ton en Maya Meijer-Bergmans voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Zo zijn ook de zomerse Royal park Live-concerten in de voortuin van het paleisgebouw een kolfje naar zijn hand. Dat hij weinig op heeft met natuurliefhebbers die zich verzetten tegen dit soort grote en vooral ook luidruchtige verstoringen van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed is dan ook niet verwonderlijk. 

Categorieën
Home

Tegenstemmer Bestemmingsplan Paleis Soestdijk nu verantwoordelijk wethouder

In een persbericht d.d. 15 januari 2024 laat het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Baarn weten dat men bezig is met het in kaart brengen van mogelijke vervolgstappen in het dossier Paleis Soestdijk. Dat is nodig nu de Raad van State het twee jaar geleden geaccordeerde bestemmingsplan voor het landgoed heeft vernietigd. Daarbij laat het college weten dat het doel van de gemeente onveranderd blijft: ‘het ensemble van paleis, park en bos is van grote cultuurhistorische waar en een passende oplossing is noodzakelijk voor een duurzame instandstandhouding’.

Natuurlijk zal er ook worden gekeken naar wat de impact is van de uitspraak van de Raad van State in relatie tot de Wet Natuurbescherming. Wat dit betreft kan het vandaag door het gemeentebestuur ontvangen naslagwerk ‘We zagen de tak af waarop wij zitten’ een handige gids zijn. 

Opvallend is nog dat het vervolg van dossier Paleis Soestdijk niet langer in handen ligt van VoorBaarn-wethouder Mark Veldhuizen, wiens partij behoorde tot de grootste voorstanders van de afgewezen plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het dossier ligt nu op het bureau van zijn PvdA-collega Mark Eijbaard. Als fractievoorzitter stemde Eijbaard in februari 2022 weloverwogen tegen het bestemmingsplan. We zullen zien hoe dat in het vervolg van het proces zal uitpakken.

Voor zijn fractie is het dossier Paleis Soestdijk, gelet op deze in het coalitieakkoord opgenomen regel ‘als de procedure geheel moet worden overgedaan, ontstaat een nieuwe situatie en zijn de coalitiepartijen vrij om hierover te zijner tijd in de gemeenteraad hun eigen afwegingen te maken’, een vrije kwestie. Het is de vraag hoe de huidige PvdA-raadsleden na het vonnis van de Raad van State aankijken tegen de voor komende zomer aangekondigde Royal Park Live-concerten in de voortuin van het paleis.

Categorieën
Home

Een leerzaam cadeautje…

Nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn geaccordeerde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk heeft vernietigd, staat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) opnieuw voor de keuze hoe invulling te geven aan de herbestemming van het paleis en zijn landgoed. Het ligt voor de hand dat de projectontwikkelaar in nauwe samenwerking met de gemeente Baarn en de provincie Utrecht binnen niet al te lange tijd een nieuw bestemmingsplan, nu omgevingsplan, voor het landgoed gaat opstellen.

Gelet op de kwetsbaarheid van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed is het van groot belang, dat de opstellers van het omgevingsplan deze keer wél voldoende inhoud weten te geven aan de internationaalrechtelijk, Unierechtelijk en grondwettelijk vastgelegde zorgplicht voor het voortbestaan van leven en welzijn van de óók op en rond het landgoed Paleis Soestdijk voorkomende ecologische gemeenschappen.

Vandaar dat Behoud het Borrebos zowel aan mevrouw Maya Meijer-Bergmans van de MBEG als aan de besturen van de gemeente Baarn en de provincie Utrecht het in dezen nuttige naslagwerk Wij zagen de tak af waarop wij zitten van de hand van bioloog en oud-advocaat bestuursrecht Pieter Bogaers heeft toegestuurd. Opdat de opstellers en bestuurlijke beoordelaars van het nieuwe omgevingsplan er de vruchten van mogen plukken…

Categorieën
Home

Het geduld van de MBEG raakt op…

Het is lang wachten op het oordeel van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State over de rechtsgeldigheid van het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Het moet gezegd, Behoud het Borrebos kijkt met andere bezwaarmakers reikhalzend uit naar de uitspraak van de hoogste algemene bestuursrechter van ons land. Hoe moeilijk het soms ook is, wij houden vast aan het aloude spreekwoord ‘Geduld is een schone zaak’. Anders gezegd, wie rustig afwacht wordt beloond, waarbij voor ons geldt dat het vooral de natuur is die gebaat zal zijn met zo’n beloning.

Categorieën
Home

Kamervragen Paleis Soestdijk beantwoord

Vandaag, 26 april 2023, zijn de antwoorden van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de in 2017 getaxeerde waarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Uit de beantwoording van de vragen kan worden opgemaakt dat de minister zich volledig kan vinden in het standpunt van het Rijksvastgoedbedrijf die marktwaarde onder de pet te houden. Voor Behoud het Borrebos is daarmee de kous niet af. Zie: Minister dekt Rijksvastgoedbedrijf

Categorieën
Home

Het laatste woord is aan de Raad van State

Tijdens de langdurende zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State jongstleden 17 april ging het vooral over de vraag of het vorig jaar februari door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in overeenstemming is met het recht en of de door bezwaarmakers aangevoerde nadelige gevolgen van het plan onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die daarin zijn vastgelegd.

Categorieën
Home

Kamervragen marktwaarde Paleis Soestdijk

Kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) vraagt zich met Behoud het Borrebos af waarom het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zich hult in een waas van geheimzinnigheid als het gaat om de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk. Het kamerlid wil van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten of de weigering van het RVB de marktwaarde bekend te maken past bij de eisen van transparantie en zorgvuldigheid die de rijksoverheid zegt voor te staan bij het afstoten van monumentaal rijksvastgoed. U leest er hier meer over

De kamervragen

Categorieën
Home

Een nieuwjaarsadvies

Sinds het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 in bezit kwam van de Meyer-Bergman Erfgoed Groep zijn er vijf jaar verstreken. Neem kennis van ons advies aan paleisvrouwe Maya Meijer-Bergmans.

Nieuwjaarsadvies voor Maya Meijer-Bergmans